Μαϊ
19

ΕΣΤΙΑΣΗ - Εντατικές εργασίες και… αστερίσκοι πριν το άνοιγμα
Εκτύπωση

Στο «φως» οι κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης, που ανοίγουν και πάλι από τη Δευτέρα – Προβληματισμός στους επιχειρηματίες της πόλης για τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά και για την οικονομική στήριξη του κλάδου

 

Τους κανόνες λειτουργίας των κα-

ταστημάτων εστίασης, καφετεριών

και μπαρ που επανεκκινούν τη Δευ-

τέρα 25 Μαΐου παρουσίασε αναλυ-

τικά την Κυριακή, ο υφυπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος

Παπαθανάσης

Τα καταστήματα υγειονομικού εν-

διαφέροντος δύναται να λειτουργούν

στον εξωτερικό και τον εσωτερικό

τους χώρο υπό ορισμένες προϋποθέ-

σεις.

Συγκεκριμένα:

- Η αναλογία που ισχύει είναι ένας

πελάτης ανά δύο τ.μ. συνολικής ωφέ-

λιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λει-

τουργίας.

- Η συνολική ωφέλιμη επιτρεπόμενη

επιφάνεια λειτουργίας προκύπτει από

το άθροισμα του εμβαδού της υπαί-

θριας επιφάνειας και της εσωτερικής

ημιυπαίθριας επιφάνειας κυρίως χώ-

ρου.

- Η υπαίθρια επιφάνεια είναι το εμ-

βαδόν της επιφάνειας εκτός του φυσι-

κού καταστήματος ενώ η εσωτερική

ημιυπαίθρια επιφάνεια είναι η επιφά-

νεια εντός του καταστήματος που δύ-

ναται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθί-

σματα.

- Η δυνατότητα της χρήσης της εσω-

τερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας προ-

κύπτει όταν υφίσταται πλευρά ή πλευ-

ρές του χώρου με άνοιγμα σε επαφή

με υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή αίθριο.

- Ανάλογα με το άνοιγμα της πλευ-

ράς δύναται να χρησιμοποιηθεί σε βά-

θος ο χώρος σε ποσοστό από 80% έως

160% του πλάτους του ανοίγματος.

- Καθορίζεται ως ελάχιστη από-

σταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα

με την διάταξη των καθισμάτων από

0,70 εκ έως 1,70 εκ

- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός

καθήμενων σε τραπέζι τα έξι άτομα.

Δεν υφίσταται όριο σε περίπτωση οι-

κογένειας με ανήλικα τέκνα.

Τέλος, υφίσταται ανάλογα με τη

θέση εργασίας του προσωπικού υπο-

χρέωση χρήσης μάσκας ή ασπίδας

προσώπου ενώ ισχύει σύσταση και για

τους πελάτες.

Στα Ιωάννινα

Την ίδια στιγμή, πυρετώδεις είναι οι

ετοιμασίες στα καταστήματα εστίασης

και στην πόλη των Ιωαννίνων μετά την

οριστική απόφαση που έλαβε το

υπουργείο Ανάπτυξης, κατόπιν της

σχετικής έγκρισης από την αρμόδια

υγειονομική επιτροπή του ΕΟΔΥ να

επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα

εστίασης από τις 25 Μαΐου.

Οι αλλαγές που θα ισχύουν πλέον

για τα καταστήματα εστίασης θα είναι

σημαντικές, όπως όμως προκύπτει

από αυτά που ανακοινώθηκαν, οι απα-

γορεύσεις και οι περιορισμοί σε πρώτη

φάση τουλάχιστον θα είναι λιγότεροι

από αυτούς που αρχικά είχαν διαρ-

ρεύσει.

Το «πράσινο φως» που δόθηκε φυ-

σικά για την εστίαση δε σημαίνει, όπως

εξήγησε χθες σε δηλώσεις του, ο πρό-

εδρος του Σωματείου Καφέ Μπαρ,

Εστίασης Ιωαννίνων Χρ. Τάτσης, ότι

έχουν λυθεί κιόλας όλα τα προβλή-

ματα των επιχειρήσεων.

«Είναι όμως μία είδηση την οποία

περιμέναμε δυόμιση μήνες περίπου,

που κύλησαν πολύ δύσκολα για τη συ-

ντριπτική πλειονότητα των επιχειρή-

σεων και για τους εργαζόμενους», ανέ-

φερε χαρακτηριστικά. Ως προς τις

προβλέψεις για την επαναλειτουργία,

ο κ. Τάτσης σημείωσε, ότι υπάρχουν

ακόμη κάποιες ασάφειες, ειδικά για

τους εσωτερικούς χώρους, όμως το

αμέσως επόμενο διάστημα, θα υπάρ-

ξουν και νέες ανακοινώσεις από το υπ.

Ανάπτυξης.

Σε τοπικό επίπεδο, το Σωματείο βρί-

σκεται εν αναμονή της υλοποίησης της

πρωτοβουλίας που ανέλαβε και ανα-

κοίνωσε ο δήμος Ιωαννιτών, για τη σύ-

σταση μίας επιτροπής, η οποία θα

ελέγχει άμεσα και θα ανταποκρίνεται

στα αιτήματα των επιχειρήσεων για

την επέκταση του χώρου χρήσης των

τραπεζοκαθισμάτων, κάτι όμως που θα

πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι το

τέλος της εβδομάδας.

«Είναι ένα ζήτημα και αυτό, γιατί

στην πόλη μας, είναι λίγες οι επιχειρή-

σεις που έχουν τέτοια δυνατότητα να

επεκτείνουν τα τραπεζοκαθίσματα σε

μεγαλύτερους χώρους, ενώ κάποιες

άλλες, που λειτουργούν σε πεζόδρο-

μους, δεν έχουν τέτοια δυνατότητα.

Θα πρέπει να βρεθεί κι εκεί η καλύτερη

δυνατή λύση, για να μην λειτουργή-

σουν τα μέτρα αυτά ως αθέμιτος αντα-

γωνισμός για κάποιους, ούτε και να

βρεθούν οι επιχειρήσεις μας αντιμέτω-

πες με τα παράπονα των συμπολιτών»,

ανέφερε.

Ενίσχυση

Από την άλλη, η πρώτη ανακοίνωση

για την επαναλειτουργία των επιχειρή-

σεων περιελάμβανε τους όρους τήρη-

σης των κανόνων υγιεινής και των απο-

στάσεων, ωστόσο οι επιχειρήσεις πε-

ριμένουν την εξειδίκευση των οικονο-

μικών μέτρων στήριξης του κλάδου.

Οι προτάσεις της Ομοσπονδίας είναι

δεδομένες και κινούνται στην μείωση

του ΦΠΑ στο σύνολο της εστίασης στο

6%, στην επιδότηση της μισθοδοσίας

του προσωπικού, αλλά και στην χορή-

γηση ενός εφάπαξ επιδόματος, ίσου

με το 5% του ετήσιου τζίρου κάθε επι-

χείρησης, ως κεφάλαιο κίνησης, ώστε

να μπορέσει να κάνει τις πρώτες προ-

μήθειες.

«Θα είναι παράλληλα και ένα αντί-

βαρο στη χασούρα των επιχειρήσεων,

που είχαν κάνει τις προμήθειές τους

για τις επόμενες ημέρες, όταν ανακοι-

νώθηκε ξαφνικά, η αναστολή λειτουρ-

γίας τους με κρατική εντολή», ανέφερε

ο κ. Τάτσης.

 

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος