Μαϊ
20

ΤΕΕ/ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Στο προσκήνιο η πρόταση του για το Πάρκο Πυρσινέλλα
Εκτύπωση

Τη δική του πρόταση για την ανάπλαση του Πάρκου Πυρσινέλλα, κατέθεσε στο πλαίσιο της ανοικτής διαβούλευσης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Ηπείρου.

Σε συνέντευξή του χθες, στο Ioannina

TV, ο πρόεδρος του Τμήματος Ηπείρου,

Γιάννης Λυκοτραφίτης στάθηκε στους βα-

σικούς άξονες της πρότασης σημειώνο-

ντας ότι από πλευράς της δημοτικής αρχής

θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα δεδομένα

και όλα όσα μπορούν να γίνουν στον συ-

γκεκριμένο χώρο που αποτελεί ορόσημο

για την πόλη των Ιωαννίνων και τους κατοί-

κους.

Ο κ. Λυκοτραφίτης υποστήριξε ότι στο

συγκεκριμένο χώρο μπορούν να αναπτυ-

χθούν δράσεις αθλητικές αλλά και πολιτι-

στικές ενώ ανέλυσε και το σκεπτικό της

πρότασης του ΤΕΕ/ Τμήμα Ηπείρου που

λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος από

πλευράς της πολιτείας.

Ανάμεσα σε αυτά που προτείνονται είναι

οι όποιες παρεμβάσεις γίνουν να είναι συμ-

βατές με τις θεσμοθετημένες χρήσεις του

χώρου, όπως αυτές προσδιορίζονται από

τις κατευθύνσεις και εξειδικεύσεις των με-

λετών του χωρικού σχεδιασμού (υπερκεί-

μενου και υποκείμενου) που αφορούν την

ευρύτερη περιοχή. Αυτό επισημαίνεται ιδι-

αίτερα, γιατί ναι μεν σε όλες τις προτάσεις

των υπόψη σχεδιασμών προβλέπεται η

χρήση του, ως χώρου αναψυχής, πολιτι-

σμού και άθλησης, η οποία διατηρείται με

την υπό διαβούλευση πρόταση ανάπλασης,

αλλά παράλληλα ο συγκεκριμένος χώρος

είναι παρακείμενος του χώρου του Στρατο-

πέδου του Βελισσαρίου. «Υπενθυμίζεται ότι

οι προτάσεις και του ΤΕΕ/ΤΗ, αλλά και της

μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννί-

νων, όπως αυτές είχαν καταλήξει μετά από

τη σχετική διαβούλευση, είναι στον χώρο

του Στρατοπέδου να δημιουργηθεί το Μη-

τροπολιτικό Πάρκο» ανέφερε ο κ. Λυκο-

τραφίτης.

Ιδιαίτερη σημασία, όπως είπε θα πρέπει

να δοθεί στην πρόβλεψη που αφορά στις

προσβάσεις του Πάρκου με εναλλακτικά

μέσα, όπως ποδήλατα, ηλεκτρικά αμαξίδια

μηδενικών ρύπων κλπ, γεγονός που θα

συμβάλλει στην αναβάθμιση του περιβαλ-

λοντικού ισοζυγίου της ευρύτερης περιο-

χής. «Στην πόλη των Ιωαννίνων, υπάρχει

ήδη η πρόβλεψη για τη δημιουργία ποδη-

λατοδρόμων σε δύο μεγάλες οδικές αρτη-

ρίες (Οδός Νιάρχου, νέα οδός από τον

κόμβο του Πανηπειρωτικού σταδίου έως

τον κόμβο της Οδού Βογιάνου) που γειτ-

νιάζουν με το χώρο του Πάρκου. Κρίνεται

συνεπώς επιβεβλημένη η ασφαλής σύν-

δεση του Πάρκου -είτε ως ενδιάμεση είτε

ως τερματική στάση- με τα εν λόγω δίκτυα

ποδήλατης μετακίνησης» τόνισε.

Όσο για τη ζωνοποίηση της έκτασης του

Πάρκου σε τομείς ανέφερε ότι «ο διαχωρι-

σμός στις συγκεκριμένες ζώνες, δε φαίνε-

ται να αλληλοεμποδίζει ιδιαίτερα τις επιμέ-

ρους λειτουργίες, που αφορούν τους δια-

φορετικούς τομείς δράσεων (αθλητικές,

πολιτιστικές και δράσεις διαφύλαξης και

ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος). Σε

κάθε περίπτωση όμως, το τελικό αποτέλε-

σμα της συνολικής λειτουργίας του Πάρ-

κου δε θα πρέπει να αποκλείει το συγκερα-

σμό χρήσεων».

Αναφορικά με τη δεύτερη ζώνη του Πάρ-

κου το ΤΕΕ/ Τμήμα Ηπείρου προτείνει σύμ-

φωνα με τον κ. Λυκοτραφίτη επισκευές στο

υφιστάμενο κεντρικό κτίριο, που υπακούει

στα βασικά στοιχεία της Γιαννιώτικης Αρχι-

τεκτονικής. «Το κτίριο χρήζει επισκευών,

όπως περιγράφονται στην πρόταση, ώστε

να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση

και να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Το κτίριο

θα πρέπει να λειτουργήσει ως πυρήνας του

χώρου Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων και η

χρήση του να αντιπροσωπεύει ακριβώς

αυτό, π.χ. ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων ποικίλης χρήσης, είτε εικαστικών, είτε

μουσικών εκδηλώσεων, με στόχευση να

εξασφαλίζει την άρτια λειτουργία όλων των

δραστηριοτήτων του Πάρκου Πυρσινέλλα,

αλλά ταυτόχρονα και τη βιωσιμότητα της

συντήρησης και διατήρησης του όλου εγ-

χειρήματος. Επίσης, προτείνουμε τη δημι-

ουργία και ενός εκθεσιακού χώρου τοπικών

προϊόντων που θα συμβάλλει στην ανά-

δειξη τους και την προβολή τους. Όσον

αφορά το χώρο της παιδικής χαράς, συμ-

φωνούμε με τη χωροθέτησή της όπως αυτή

προτείνεται. Επίσης, προτείνουμε ο χώρος,

έμπροσθεν του κεντρικού κτιρίου, να χρη-

σιμοποιηθεί ως υπαίθρια γλυπτοθήκη, η

διαχείριση της οποίας θα μπορούσε να γί-

νει σε συνεργασία με την Σχολή Καλών Τε-

χνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δεύ-

τερο κυρίαρχο στοιχείο αυτού του χώρου

είναι η μεγάλη λίμνη, η οποία θα αποτελέ-

σει έναν επιπλέον χώρο πολιτιστικών δρα-

στηριοτήτων. Στην περιοχή αυτή προτεί-

νουμε ήπιες διαμορφώσεις ακολουθώντας

σχεδόν το ανάγλυφο του φυσικού εδά-

φους. Επίσης, στον παραπάνω χώρο θα

μπορούσαν να χωροθετηθούν χρήσεις,

όπως υπαίθριος κινηματογράφος, επιδαπέ-

δια παιχνίδια, χώροι με τραπέζια και πά-

γκους για πικ-νικ, πισίνα κ.τ.λ» τονίζεται από

τον πρόεδρο δείχνοντας ουσιαστικά και τι

θέλει να σηματοδοτήσει η πρόταση του

ΤΕΕ.

Όσο αφορά στην τρίτη ζώνη του Πάρκου

που αφορά στον τομέα του Φυσικού Περι-

βάλλοντος, σύμφωνα με το ΤΕΕ , δεν μπο-

ρούν να συντελεστούν ιδιαίτερες κατα-

σκευαστικές παρεμβάσεις. «Στη ζώνη αυτή

πρέπει να συντηρηθούν τα μονοπάτια, να

διαμορφωθούν οι περιπατητικές διαδρομές

και να υλοποιηθεί ο προβλεπόμενος ποδη-

λατόδρομος. Θα πρέπει να εξεταστεί διε-

ξοδικά αν ο χώρος της υφιστάμενης απο-

θήκης, ο οποίος προβλέπεται να εξυπηρε-

τήσει λειτουργικά το προτεινόμενο Περι-

βαλλοντικό Πάρκο Εκπαίδευσης, επαρκεί

και καλύπτει τις ανάγκες για το σκοπό

αυτό» καταλήγει ο κ. Λυκορταφίτης.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος