Μαϊ
21

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Με τη… βούλα το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο της Ζωσιμαίας
Εκτύπωση

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση του Σχολείου, με «ευρύτατη και γόνιμη», σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), συμμετοχή πολιτών και φορέων, ενώ συνεχίζονται και οι δια ζώσης και εξ αποστάσεως συζητήσεις της ηγεσίας του για το νομοσχέδιο με εμπλεκόμενους φορείς.

Όπως έγινε γνωστό, η εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία θα συ-

νεχίσει να γίνεται με κλήρωση, ενώ στα Πρότυπα Γυμνάσια οι μα-

θητές θα εισάγονται από φέτος με τεστ δεξιοτήτων-εξετάσεις.

Με αφορμή δημοσιεύματα για τις προθέσεις του, ιδίως αναφο-

ρικά με τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, και για την πληρέ-

στερη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μαθητών, γονέων και εκ-

παιδευτικών, το ΥΠΑΙΘ ενημερώνει ότι - κατόπιν ενδελεχούς μελέ-

της των προτάσεων που υποβλήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση -

επήλθαν βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου που πρόκειται να κατατεθεί

στη Βουλή.

Ειδικότερα, ανάμεσα στις βασικές τροποποιήσεις στο πλαίσιο

της ενίσχυσης του δικτύου Πρότυπων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχο-

λείων (ΠΕΙ.Σ.) περιλαμβάνονται οι εξής:

Το νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση του αριθμού των Πρότυ-

πων Σχολείων ήδη από το σχολικό έτος 2020-2021, με τη λειτουρ-

γία 28 συνολικά Π.Σ. (έναντι 24 Π.Σ. που προέβλεπε το αρχικό νο-

μοσχέδιο). Προς την κατεύθυνση αυτή, α) τα 5 ΠΕΙ.Σ. Πανεπιστη-

μίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Πατρών, Κρήτης (Ρέθυ-

μνο) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν ως έχουν, πειρα-

ματικά, και β) όλα τα υπόλοιπα λειτουργούντα σήμερα ΠΕΙ.Σ. δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. Συνολικά, για

το σχολικό έτος 2020-2021, θα λειτουργήσουν: 24 ΠΕΙ.Σ. πρωτο-

βάθμιας εκπαίδευσης, 10 ΠΕΙ.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

28 Π.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προβλέπεται, επίσης, περαιτέρω αύξηση του δικτύου Π.Σ. και

ΠΕΙ.Σ., καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε σχολείο της Επι-

κράτειας να υποβάλει αίτηση για τον χαρακτηρισμό του ως Π.Σ. ή

ΠΕΙ.Σ. εντός ορισμένης προθεσμίας, κατόπιν πρόσκλησης του

υπουργείου, που θα εξειδικεύει τα σχετικά κριτήρια.

Η εισαγωγή στα Π.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνεται

από φέτος με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων / εξετάσεις στην Α’ τάξη

του Γυμνασίου, με πρόβλεψη διασύνδεσης Πρότυπων Γυμνασίων

και Λυκείων, ενώ η εισαγωγή στα ΠΕΙ.Σ θα γίνεται με κλήρωση

(εκτός από την εισαγωγή από σχολική μονάδα μίας βαθμίδας στη

σχολική μονάδα επόμενης διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ.).

Ως προς τη στελέχωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με εκπαιδευτικούς,

προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί των Π.Δ.Ε. στις οποίες δεν λει-

τουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., θα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα

για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μίας άλ-

λης Π.Δ.Ε. της επιλογής τους.

Οι λοιπές διατάξεις που αφορούν στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., ενδεικτικά

αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των δύο δικτύων,

τα όργανα διοίκησης, την επιλογή και στελέχωση με διδακτικό προ-

σωπικό, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την (εσωτερική και

εξωτερική) αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στα Π.Σ. και

ΠΕΙ.Σ. παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδιες. Στόχος του υπουργείου

είναι η επαναφορά, ενίσχυση και διεύρυνση του θεσμού των Πρό-

τυπων και Πειραματικών Σχολείων, αξιοποιώντας τη θετική εμπειρία

από την προηγούμενη εισαγωγή του θεσμού, σε ευρεία κλίμακα,

πριν από τις δυσμενείς αλλαγές που επήλθαν την τετραετία 2015-

2019. Πρόκειται, όπως επισήμανε, για δύο διακριτούς τύπους σχο-

λείων, τα οποία ωστόσο αποτελούν από κοινού ένα εκπαιδευτικό

εργαστήριο εθνικών διαστάσεων για τον σχεδιασμό και την εφαρ-

μογή διαφοροποιημένων και καινοτόμων εκπαιδευτικών πολιτικών,

με απώτερο σκοπό να συμβάλουν στη διαμόρφωση και διάχυση

βέλτιστων εκπαιδευτικών προτύπων και πρακτικών σε ολόκληρο το

εκπαιδευτικό σύστημα και να συντελέσουν, με τον τρόπο αυτόν στη

συνολική αναβάθμισή του.

Ειδικότερος σκοπός των Πρότυπων Σχολείων είναι να ενισχύσουν

το πρότυπο της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, με την έν-

νοια της διαμόρφωσης των πλέον κατάλληλων προϋποθέσεων που

θα προάγουν τη διαρκή αυτό-βελτίωση των μαθητών, καθώς και τη

μεθοδικότερη και συστηματικότερη καλλιέργεια και ανέλιξη των ιδι-

αίτερων μαθησιακών τους δυνατοτήτων, κλίσεων και ταλέντων. Ει-

δικότερος σκοπός των Πειραματικών Σχολείων είναι να υποστηρί-

ξουν, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, την πιλοτική

εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό μας σύ-

στημα (δοκιμή και υλοποίηση πειραματικών μεθόδων, πρακτικών

και εργαλείων).

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, το υπουρ-

γείο δημοσιεύει και πίνακα με τα νέα Πρότυπα και Πειραματικά Σχο-

λεία, όπως διαμορφώνονται στο νομοσχέδιο μετά και την τελευταία

ενσωμάτωση σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης.

Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσίευσε το υπουργείο, στα Γιάν-

νενα τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, αυξάνονται από τρία σε

τέσσερα.

Συγκεκριμένα από το νέο σχολικό έτος, θα λειτουργούν το 1ο και

2ο Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία (ήδη λειτουργούν με επιτυχία τα

τελευταία χρόνια στην Ακαδημία), το Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσι-

μαίας, το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως Πειραματικό και

πλέον θα λειτουργεί και ως Πρότυπο Λύκειο, το σημερινό Λύκειο

της Ζωσιμαίας.

Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος