Μαϊ
22

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-Σε ετοιμότητα για τη στήριξη του κλάδου της εστίασης
Εκτύπωση

Συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, η οποία θα επεξεργάζεται τα αιτήματα των καταστηματαρχών, που επιθυμούν την παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου – Τι προβλέπει η τροπολογία για τα τραπεζοκαθίσματα

 

 

Έτοιμος να προχωρήσει στην υλοποίηση των

νέων ρυθμίσεων για τα καταστήματα εστίασης

είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα είναι εναρ-

μονισμένες με όσα προβλέπει το νέο θεσμικό

πλαίσιο και θα διέπονται από δύο βασικές αρχές:

- Να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης

μετά από ένα μεγάλο διάστημα διακοπής των ερ-

γασιών τους.

- Να διατηρηθεί στο ακέραιο το δικαίωμα των

πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση και διακίνηση.

Με αυτούς τους άξονες θα εξεταστούν όλα τα

αιτήματα που θα υποβληθούν για επιπλέον παρα-

χώρηση κοινόχρηστων χώρων.

Σε ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Ιωαννί-

νων, σημειώνεται πως «είναι σαφές ότι βούληση

της Δημοτικής Αρχής είναι να εξαντλήσει κάθε

δυνατότητα για την στήριξη του κλάδου της

εστίασης. Όμως αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της νο-

μιμότητας, με διασφάλιση της ελεύθερης κίνησης

των πεζών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, χω-

ρίς να απομακρυνθούν υπάρχουσες κατασκευές

στους κοινόχρηστους χώρους και χωρίς να προ-

στεθούν άλλες. Βασικό ζητούμενο είναι κατά την

διάρκεια της θερινής περιόδου να λειτουργεί

ομαλά και χωρίς ακρότητες η πόλη».

Έτσι, ο Δήμος Ιωαννιτών, συγκρότησε ήδη τρι-

μελή επιτροπή από υπαλλήλους των εμπλεκόμε-

νων υπηρεσιών, η οποία θα επεξεργάζεται και θα

εγκρίνει ανάλογα τα αιτήματα των καταστημα-

ταρχών, που επιθυμούν την παραχώρηση πρό-

σθετου κοινόχρηστου χώρου πέραν του αναλο-

γούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης

κοινοχρήστου χώρου.

Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων υγειονομικού

ενδιαφέροντος μπορούν να απευθύνονται στην

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δή-

μου (Μ. Μπότσαρη 17, τηλ. Επικοινωνίας: 26513-

61358 και 61166) τόσο για την κατάθεση αιτημά-

των χορήγησης αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώ-

ρου, όσο και για την υποβολή προτάσεων επί σχε-

δίου για την επέκταση της δραστηριότητας τους

στον δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, πέραν αυτού

που τους αναλογεί.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών έχει

αναρτηθεί αίτηση με οδηγίες και τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά

(σε ηλεκτρονική μορφή) μπορούν να αποστέλλο-

νται και ηλεκτρονικά στο e-mail: dtoadimos@

ioannina.gr

Οι επαγγελματίες

Εξάλλου, με αφορμή την τροπολογία που κα-

τατέθηκε στη Βουλή με τα μέτρα που προβλέπο-

νται για τον χώρο της εστίασης, μίλησε ο πρόε-

δρος του Σωματείου Καφέ Μπαρ, Εστίασης Ιω-

αννίνων Χρ. Τάτσης.

«Είναι καλά τα μέτρα, αλλά κανείς δεν ξέρει τι

και μέχρι πότε θα ισχύουν! Περιμένουμε να δο-

θούν περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρ-

μογή και την διάρκεια των μέτρων που έχουν ανα-

κοινωθεί. Στο μεταξύ, έχουμε προγραμματισμένη

συνάντηση με τον αντιδήμαρχο κ. Βάββα για να

δούμε τους χώρους. Υπάρχει προβληματισμός,

καθώς δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε εάν και

κατά πόσο θα γυρίσει ο κόσμος και τι θα γίνει με

τους εργαζόμενους. Το ότι περιορίζεται ο χώρος

σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει περιορισμός

και σε άλλα πράγματα» είπε ο κ. Τάτσης.

Στη συνέχεια ο κ. Τάτσης συμπλήρωσε και τα

εξής: «Τους έξτρα χώρους τους ζητάμε για να βά-

λουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Ζητάμε

χώρο για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε πε-

ρισσότερα άτομα. Χάσαμε δύο από τους καλύτε-

ρους μήνες, λόγω της πανδημίας. Ερχόμαστε

από μια κρίση και μπαίνουμε σε μια νέα», ανέφερε

υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει συνολικά ανησυχία

στον κλάδο της εστίασης.

Κατατέθηκε η τροπολογία

Από την άλλη, την παραχώρηση πρόσθετου εμ-

βαδού στους κοινόχρηστους χώρους όπου ανα-

πτύσσουν τραπεζοκαθίσματα τα καταστήματα

υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε να είναι βιώ-

σιμη η λειτουργία τους και ταυτόχρονα να τη-

ρούνται και οι αναγκαίες αποστάσεις για τον πε-

ριορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19

προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Εσωτε-

ρικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης τη μείωση των

τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων αναλό-

γως της μείωσης του αριθμού των τραπεζοκαθι-

σμάτων, από τις επιχειρήσεις εκείνες για τις

οποίες δεν θα καταστεί δυνατή η αύξηση του εμ-

βαδού του κοινόχρηστου χώρου και οι οποίες

κατ’επέκταση θα αναγκαστούν να περιορίσουν

τον αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων. Σε κάθε πε-

ρίπτωση πάντως θα πρέπει να εξασφαλίζεται η

λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον

ενός μέτρου και 50 εκατοστών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική τρο-

πολογία «με την επικείμενη επανέναρξη λειτουρ-

γίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος, τα οποία αναπτύσσουν τραπεζοκαθί-

σματα σε κοινόχρηστους χώρους, κατά τα προ-

βλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις, θα επιβλη-

θούν κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιο-

ρισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, με

αποτέλεσμα να περιορίζεται δραστικά η ανά-

πτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στον παραχωρη-

θέντα κοινόχρηστο χώρο, καθιστώντας αναγκαία

ειδική νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να προβλέ-

πεται δυνατότητα παραχώρησης από τους δή-

μους πρόσθετου εμβαδού στους εν γένει κοινό-

χρηστους χώρους, ώστε και η λειτουργία των κα-

ταστημάτων να καταστεί βιώσιμη, αλλά και να τη-

ρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ

των τραπεζοκαθισμάτων».

Περαιτέρω, κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη μεί-

ωσης των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώ-

ρων, αναλόγως της μείωσης του αριθμού των

τραπεζοκαθισμάτων, από τις επιχειρήσεις εκείνες

για τις οποίες δεν θα καταστεί δυνατή η αύξηση

του εμβαδού του κοινόχρηστου χώρου και οι

οποίες κατ’επέκταση θα αναγκαστούν να περιο-

ρίσουν τον αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων.

Επίσης, με απόφαση των αρμόδιων οργάνων,

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δή-

μου ή της οικείας περιφέρειας, κατ΄αντιστοιχία

του αρμόδιου ΟΤΑ) και αφού προηγηθεί η έκδοση

μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η

απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς

αρμοδιότητας των αντίστοιχων ΟΤΑ, για σαφώς

προσδιορισμένο στην απόφαση χρονικό διά-

στημα.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα προσωρι-

νής απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης. Σε

κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα για την ακώ-

λυτη διέλευση οχημάτων άμεσης ανάγκης και για

τη διέλευση, στάση και στάθμευση οχημάτων μό-

νιμων κατοίκων και ΑΜΕΑ. Οι αποφάσεις αυτές

ισχύον προσωρινά και έως τις 31.12.2020.

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνε-

ται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής

παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη

του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προ-

βλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης και

πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την

αρχική παραχώρηση.

Κατά την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα

πρέπει να εξασφαλίζεται η λωρίδα ελεύθερης

όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και 50

εκατοστών.

Σημειώνεται ότι ενόψει της επαναλειτουργίας

των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης από την ερ-

χόμενη Δευτέρα ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τρο-

φίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο

Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) και

την Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης

Εστίασης (ΕΠ.Ο.ΕΣ). εξέδωσαν οδηγίες προσαρ-

μογής.

Οι οδηγίες βασίζονται στην ανάλυση του προ-

φίλ επικινδυνότητας του ιού για τους χώρους

εστίασης και στις βέλτιστες πρακτικές όπως αυ-

τές αποτυπώνονται σε διεθνείς και εθνικές συ-

στάσεις.

Μεταξύ άλλων στον οδηγό προβλέπονται ορ-

γανωτικά μέτρα για τους επιχειρηματίες, συστά-

σεις για σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση

των εργαζομένων, ενθάρρυνση των ανέπαφων

συναλλαγών, ενημερωτικές πινακίδες.

Επίσης οι υπεύθυνοι καλούνται να ενισχύσουν

νέους τρόπους παραγγελιών, όπως για παρά-

δειγμα πίνακες σταθερών μενού ή οθόνες, μενού

σε app ή μενού με δυνατότητα λήψης σε smartphones.

Επίσης ενθαρρύνεται η χρήση καταλό-

γων μίας χρήσης, ενώ στο take away ο διανομέας

πρέπει να φοράει μάσκα και γάντια.

Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος