Μαϊ
22

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-Στον δρόμο του εκσυγχρονισμού που άνοιξε η Ήπειρος
Εκτύπωση

Δημοπρατήθηκε η κατασκευή δυο νέων σύγχρονων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων σε Κέρκυρα –Τρίκαλα – Στα 49 εκ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων

 

 

Δημοπρατήθηκαν δύο σύγχρονες Μονάδες

Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), μία στην

Κέρκυρα και μία στα Τρίκαλα. Οι δύο αυτές μο-

νάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης περιλαμβά-

νουν σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας,

ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης

Στην Κέρκυρα, το έργο, προϋπολογισμού κα-

τασκευής 24 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,

μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕ-

ΠΕΡΑΑ, από ίδιους πόρους του Συνδέσμου Δια-

χείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας

και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων θα κα-

ταλαμβάνει έκταση 24 στρεμμάτων στην Ολοκλη-

ρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων

(ΟΕΔΑ) 120,3.

Η ΜΕΑ σχεδιάζεται ώστε να επεξεργάζεται τα

ακόλουθα ρεύματα αποβλήτων συνολικής δυνα-

μικότητας 47.500 τόνων/έτος:

- 35.000 τόνοι/ έτος σύμμεικτα αστικά στερεά

απόβλητα

- 12.500 τόνοι/ έτος προδιαλεγμένα οργανικά

απόβλητα.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ' ελάχι-

στον τις ακόλουθες μονάδες:

- υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των

εισερχόμενων αστικών στερών αποβλήτων (ΑΣΑ)

- υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των

εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών

- μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο

την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και τον δια-

χωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολο-

γική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του

- βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλά-

σματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργα-

νικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης

- ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου

βιοαερίου (συμπαραγωγή ηλεκτρικής-θερμικής

ενέργειας)

- μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας

του χωνεύματος

- μονάδα εξευγενισμού-ραφιναρίας του κομπο-

στοποιημένου, ώστε να παραχθεί χώνεμα τύπου Α

και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών

- μονάδα ωρίμασης κομπόστ τύπου Α και

κομπόστπροδιαλεγμένου οργανικού

- μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας για την

επεξεργασία των παραγόμενων αερίων ρύπων και

υγρών απόβλητων.

Στα Τρίκαλα

Αντίστοιχα, η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμ-

μάτων στα Τρίκαλα χρηματοδοτείται το Πρό-

γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Συνο-

χής μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, αλλά και από ίδιος πόρους της εται-

ρείας Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσ-

σαλίας.

Είναι έργο προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ και θα

εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης απορριμμά-

των και του Νομού Τρικάλων και της Καρδίτσας.

Στην ίδια έκταση 73 στρεμμάτων στα Τρίκαλα βρί-

σκεται και συνδέεται και ο εν λειτουργία ΧΥΤΑ της

περιοχής.

Η ΜΕΑ αυτή σχεδιάζεται ώστε να επεξεργάζε-

ται τα ακόλουθα ρεύματα αποβλήτων,συνολικής

δυναμικότητας 59.205 τόνων/έτος:

- 45.453 τόνοι/έτος σύμμεικτα αστικά στερεά

απόβλητα

- 9.626 τόνοι/έτος προδιαλεγμένα οργανικά

απόβλητα

- 4.126 τόνοι / έτος πράσινα απορρίμματα ή και

κλαδέματα.

Το έργο θα διαθέτει μονάδες υποδοχής, μηχα-

νικής διαλογής σύμμεικτων αστικών στερεών

αποβλήτων και ανάκτησης από αυτά ανακυκλώ-

σιμων υλικών, μηχανικής επεξεργασίας προδια-

λεγμένων οργανικών αποβλήτων, κομποστοποίη-

σης αναερόβιας χώνευσης προδιαλεγμένων ορ-

γανικών αποβλήτων, μετακομποστοποίησης και

ωρίμανσης του χωνεμένου υλικού από προδια-

λεγμένα οργανικά απόβλητα και βιοαερίου. Η μο-

νάδα θα επιτρέπει την παραγωγή κομπόστ και

ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του βιοαερίου

καιανακυκλώσιμων υλικών.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνει πως

«ο τομέας διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα

μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ελάχι-

στες υποδομές, πεπαλαιωμένες μονάδες, εικόνες

με τόνους σκουπιδιών που έχουν κάνει τον γύρο

του κόσμου, αντίθετες με την ομορφιά του φυσι-

κού περιβάλλοντος της Ελλάδας. Ο δρόμος του

εκσυγχρονισμού άνοιξε με τις μονάδες της Δυτι-

κής Μακεδονίας, της Ηπείρου, των Σερρών. Έχει

ξεκινήσει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αρκετών

άλλων. Έχουμε θέσει ως στόχο φέτος τη δημο-

πράτηση 17 μονάδων. Με χαρά σημειώνω τις θε-

τικές εξελίξεις στην Κέρκυρα και τα Τρίκαλα.

Θέλω να συγχαρώ τη δήμαρχο Κέρκυρας, Με-

ρόπη Υδραίου, καθώς και τον δήμαρχο Τρικκαίων

και πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου,

για τις γρήγορες κι αποτελεσματικές πρωτοβου-

λίες τους, ώστε να αποκτήσουν η πολύπαθη με τα

σκουπίδια Κέρκυρα, αλλά και τα Τρίκαλα με την

Καρδίτσα, μια ευρωπαϊκού επιπέδου σύγχρονη

διαχείριση απορριμμάτων. Όπως τους αρμόζει,

όπως αρμόζει σε όλη τη χώρα».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Συ-

ντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης

Γραφάκος, αναφέρει πως «βρισκόμαστε σε

διαρκή, καθημερινή επικοινωνία με τους αρμόδι-

ους φορείς σε όλη την Επικράτεια ώστε να απο-

κτήσει η χώρα μας σύγχρονη, σύμφωνα με τα ευ-

ρωπαϊκά πρότυπα, διαχείριση στα απορρίμματα.

Οι δυσκολίες είναι μεγάλες, αλλά καθώς ο επιμέ-

νων νικά, σύμβουλός μας είναι η επιμονή. Με σχέ-

διο και συντονισμό. Τα Τρίκαλα και η Κέρκυρα θέ-

λουμε να γίνουν παράδειγμα για όλη τη χώρα».

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος