Μαϊ
29

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Ρεκόρ ελέγχων για αδήλωτη εργασία το 2019
Εκτύπωση

Στο 5,01% το ποσοστό αδήλωτης εργασίας στα τέλη του 2019, στην Ήπειρο – 1.419 αδήλωτοι εργαζόμενοι βρέθηκαν σε επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας την εξαετία 2013 – 2019, με τα πρόστιμα να ανέρχονται σε 14,93 εκ. ευρώ

 

 

 

Ρεκόρ ελέγχων στην αγορά εργασίας πραγματοποιήθηκε το

έτος 2019, σύμφωνα με την έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου

«ΑΡΤΕΜΙΣ» που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Εργασίας.

Το σχέδιο «ΑΡΤΕΜΙΣ» εγκαινιά-

στηκε το 2013 και ήταν ένα συνε-

κτικό σχέδιο δράσης των ελεγκτι-

κών σωμάτων του Υπουργείου

Εργασίας, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και των Περιφε-

ρειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης του e-EΦΚΑ για την κα-

ταπολέμηση της ανασφάλιστης και της αδήλωτης εργασίας.

Σημεία αναφοράς του συνεκτικού επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡ-

ΤΕΜΙΣ» ήταν:

1.Η πολιτική του υψηλού προστίμου σύμφωνα με την οποία επι-

βλήθηκε για πρώτη φορά το πολύ αυστηρό πρόστιμο των 10.500

ευρώ για την αδήλωτη εργασία.

2.Η πολιτική μείωσης του μη μισθολογικού κόστους για τις επι-

χειρήσεις και συγκεκριμένα η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

κατά 6 μονάδες που υλοποιήθηκε το 2013-2014. Η πολιτική αυτή

συνεχίστηκε και από την σημερινή κυβέρνηση με την ψήφιση του

ν.4670/2020 τον Φεβρουάριο του 2020 νέας μείωσης κατά 0.90

ποσ. μονάδες ενώ επίκεινται και νέα περαιτέρω ελάφρυνση το επό-

μενο διάστημα.

3. Η δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» το

οποίο χαρτογράφησε για πρώτη φορά την αγορά εργασίας και λει-

τούργησε σαν ασπίδα προστασίας για εργαζόμενους και συνεπείς

επιχειρήσεις. Η αξιοποίησή του από τα ελεγκτικά σώματα του

Υπουργείου Εργασίας είχε ως αποτέλεσμα πιο στοχευμένους και

αποτελεσματικούς ελέγχους.

4.Ο εκσυγχρονισμός και η συνεχής βελτίωση του πλαισίου προ-

στίμων για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία με την δημι-

ουργία του ηλεκτρονικού μητρώου παραβατών που ψηφίστηκε επί

κυβέρνησης Μητσοτάκη με το νόμο 4635/2019 αλλά και την θέ-

σπιση του νέου κώδικα ποινών και κυρώσεων τον Δεκέμβριο του

2019, που εφαρμόζουν τα ελεγκτικά σώματα του Υπουργείου.

5. Η συνεχής αναβάθμιση και η ενδυνάμωση του Σώματος Επι-

θεώρησης Εργασίας και σε έμψυχο δυναμικό αλλά και σε τεχνικά

μέσα και η παράλληλα θεσμική θωράκισή του με Προεδρικό Διά-

ταγμα που εγγυήθηκε την λειτουργική και επιχειρησιακή του αυ-

τονομία.

Στην έκθεση για το σχέδιο «ΑΡΤΕΜΙΣ» παρουσιάζονται με λε-

πτομέρεια όλοι οι έλεγχοι που έγιναν από το 2013 και μετά, οι πε-

ριοχές, οι περιφέρειες και οι κλάδοι των επιχειρήσεων που βρέθη-

καν στον προγραμματισμένο πλαίσιο ελέγχων των υπηρεσιών ενώ

αποτυπώθηκαν με ακρίβεια οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κα-

θώς και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν.

Τα 2 βασικά συμπεράσματα που συνάγονται μέσα από την έκ-

θεση είναι τα εξής:

1ον: Από την στιγμή που επιβλήθηκε το υψηλό πρόστιμο των

10.500 ευρώ και εφαρμόστηκε το σχέδιο «ΑΡΤΕΜΙΣ» η αδήλωτη

εργασία από το 40,47% που ήταν τον Μάρτιο του 2013 έπεσε στο

12% τον Αύγουστο του 2014 και τον Δεκέμβριο του 2019 έπεσε

στο μονοψήφιο 5,11%.

2ον: Το έτος 2019 και ειδικότερα το δεύτερο εξάμηνο του έτους

(επί σημερινής κυβέρνησης), οι έλεγχοι στην αγορά εργασίας για

αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία έσπασαν κάθε ρεκόρ και υπερ-

διπλασιάστηκαν σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές (όπως δεί-

χνει και το διάγραμμα vii) και έφτασαν συνολικά τους 67.572 και

επιβλήθηκαν πρόστιμα 54.531.234 ευρώ.

Η κατάσταση στην Ήπειρο

Σε ότι αφορά την Ήπειρο και σύμφωνα με τα στοιχεία του σχε-

δίου «ΑΡΤΕΜΙΣ», την εξαετία από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως και

τα τέλη Δεκεμβρίου του 2019, ελέγχθηκαν 14.793 επιχειρήσεις, εκ

των οποίων οι 999 είχαν αδήλωτους εργαζόμενους, ο αριθμός των

οποίων ήταν 1.419. Το ποσοστό παραβατικότητας στην Ήπειρο, το

διάστημα αυτό ανήλθε στο 6,75% των επιχειρήσεων και σε 3,44%

του συνόλου των εργαζομένων που ελέγχτηκαν.

Το ίδιο χρονικό διάστημα το ποσοστό των προστίμων για αδή-

λωτη εργασία στην Ήπειρο, ήταν 14.933.994 ευρώ.

Το 2019 στην Ήπειρο έγιναν έλεγχοι σε 3.175 επιχειρήσεις εκ

των οποίων οι 159 είχαν αδήλωτους εργαζόμενους, με το ποσοστό

της παραβατικότητας να φτάνει το 5,01%. Από τους 5.937 εργα-

ζόμενους που ελέγχθηκαν συνολικά το προηγούμενο έτος στην

Ήπειρο, αδήλωτοι ήταν οι 223, ενώ το ποσό των προστίμων ανήλθε

σε 2,5 εκ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου, πρωτα-

θλήτρια στην αδήλωτη εργασία φαίνεται πως είναι με βάση τα στοι-

χεία του σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» η Θεσπρωτία.

Συγκεκριμένα για την εξαετία 2013 – 2019, στην Π.Ε. Θεσπρω-

τίας το ποσοστό παραβατικότητας των επιχειρήσεων που έγιναν

έλεγχοι ανήλθε σε 9,4%, στην Π.Ε. Άρτας σε 4,59%, στην Π.Ε. Πρέ-

βεζας σε 3,05% και στην Π.Ε. Ιωαννίνων σε 2,8%.

Τη χρονιά που πέρασε (2019), η Π.Ε. Άρτας βρέθηκε στην πρώτη

θέση μεταξύ των Π.Ε. της Ηπείρου, στην αδήλωτη εργασία.

Συγκεκριμένα στην Π.Ε. Άρτας το ποσοστό παραβατικότητας

ανήλθε σε 5,43%, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας σε 4,99%, στην Π.Ε. Πρέ-

βεζας σε 3,37% και στην Π.Ε. Ιωαννίνων σε 2,91%.

Τέλος, στην Π.Ε. Ιωαννίνων το 2019 ελέγχθηκαν 1.656 επιχειρή-

σεις με τους αδήλωτους εργαζόμενους να ανέρχονται σε 3.193,

στην Π.Ε. Άρτας 611 επιχειρήσεις με τους αδήλωτους εργαζόμε-

νους να είναι 1.141, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, 406 επιχειρήσεις και οι

εργαζόμενοι που δεν είχαν δηλωθεί να είναι 842 και στην Π.Ε. Πρέ-

βεζας ελέγχθηκαν 502 επιχειρήσεις όπου βρέθηκαν 741 αδήλωτοι

εργαζόμενοι.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βασίλης Λούπας

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος