Φεβ
03

Επιτροπή Διαφάνειας και... στρογγυλέματος
Εκτύπωση

Με ειδικές αναφορές στα Ηπειρωτικά Κληροδοτήματα και στο ζήτημα της εποπτεύουσας αρχής αυτών του νομού Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών, συνέταξε το πόρισμά της η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, μετά τη συζήτηση που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στη Βουλή.
Το πόρισμα θα υποβληθεί στην κυβέρνηση μαζί με συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις και σε αυτό τονίζεται γενικότερα η ανάγκη θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην οργάνωση και λειτουργία των εθνικών κληροδοτημάτων καθώς διαπιστώθηκαν σημαντικές κακοδαιμονίες που τα οδήγησαν στη σημερινή κρίσιμη κατάσταση.
«Η κατάσταση πολλών κληροδοτημάτων σε ότι αφορά την οργάνωση και τη διαφανή λειτουργία τους αλλά και τον τρόπο εκπλήρωσης του σκοπού τους οδηγεί στη διαπίστωση ότι συγκεκριμένα κληροδοτήματα, έχουν εκτραπεί από την επίτευξη του σκοπού για τον οποίον συνεστήθησαν», τονίζεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα της Επιτροπής Θεσμών.
Γενικότερα η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι απαιτείται άμεσα συνολική αλλαγή του νομοθετικού καθεστώτος που διέπει την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των κληροδοτημάτων. Βασική προϋπόθεση είναι η καταγραφή όλων των κληροδοτημάτων και μέσα από αυτή η διερεύνηση της πραγματικής βούλησης του κάθε διαθέτη ώστε να διαπιστωθεί αν η διοίκηση και διαχείριση κάθε κληροδοτήματος πραγματοποιείται  κατά τη βούληση αυτή.
Αναφορικά τώρα με τα Ηπειρωτικά Κληροδοτήματα η Επιτροπή ασχολήθηκε επισταμένως και επισημαίνει ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν την καταγραφή αυτών και της περιουσίας τους και να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο λειτουργούν σύμφωνα και  με την βούληση των διαθετών όπως και το ποιοι ευθύνονται για τυχόν παρεκκλίσεις, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί ή πρόκειται να διαπιστωθούν.
Ιδιαίτερη έμφαση τονίζεται ότι πρέπει να δοθεί λόγω της σημασίας τους στα δεδομένα λειτουργίας των Ζωσιμαίων Κληροδοτημάτων, καθώς και των Κληροδοτημάτων Γεωργίου Σταύρου, Δήμου και Ελένης Ζωγράφου και Γεωργίου Τούλη.
«Με πολλή προσοχή πρέπει ν’ αντιμετωπισθεί και το ζήτημα της εποπτεύουσας αρχής  επί των Κληροδοτημάτων του νομού Ιωαννίνων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄βαθμού του νομού αυτού, κυρίως δε του Δήμου Ιωαννιτών.  Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1373/1984 είναι επαρκέστατα σαφείς ως προς το ποια Κληροδοτήματα καταλαμβάνει στο πλαίσιο εφαρμογής τους.  Απλή ανάγνωσή τους αρκεί για να καταδείξει ότι καταλαμβάνει τα κάθε είδους Κληροδοτήματα που υπάγονται στον νομό Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και εκείνων που υπάγονται στον Δήμο Ιωαννιτών.  Άρα δεν χρειάζεται τροποποίηση του ως άνω άρθρου 37 του ν. 1373/1984, προκειμένου να γίνει σαφέστερο.  Αντιθέτως, αρκεί απλή ανάκληση –με τη διαδικασία ανάκλησης παράνομης διοικητικής πράξης- της υπουργικής εκείνης απόφασης η οποία έκανε δεκτή εσφαλμένη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα.
Η ερμηνεία της τελευταίας παραγράφου εμπεριέχοντας και νομικούς όρους δύναται να οδηγήσει σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αφενός σημειώνεται ότι και τα Ηπειρωτικά Κληροδοτήματα συμπεριλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με τα υπόλοιπα, επομένως δεν μπορεί να ισχύει το «πλην Ιωαννίνων» και αφετέρου πως χαρακτηρίζεται εσφαλμένη η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην οποία στηρίχθηκε υπουργική απόφαση, που ενισχύει την εξαίρεση αυτή.
Οι πρώτες αντιδράσεις
Η Επιτροπή Αγώνα για τα Ηπειρωτικά Κληροδοτήματα αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου σήμερα, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις και αντιδράσεις είναι ιδιαίτερα θετικές για το περιεχόμενο του πορίσματος, αφού θεωρείται ότι δικαιώνονται τα διαχρονικά επιχειρήματά τους. Επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι με το πόρισμα θα υπάρξει διαδικασία συνολικού ελέγχου της διοίκησης και διαχείρισης των Ηπειρωτικών Κληροδοτημάτων, επομένως σε επόμενο στάδιο, θα είναι εφικτή και νομικά η διεκδίκηση της αλλαγής των όρων διοίκησης και διαχείρισης. 
Από την άλλη όμως αξίζει να σημειωθεί πως αντίστοιχο είναι το κλίμα και στα Αγαθοεργά, υπό την έννοια πως δεν τίθεται σε ευθεία αμφισβήτηση η υφιστάμενη διοίκηση των κληροδοτημάτων, ούτε υπάρχει ξεχωριστή αναφορά για μη χρηστή διαχείριση.
Νέος Κώδικας
Υπάρχουν ακόμη στο πόρισμα και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία όπως ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την σύνταξη του νέου Κώδικα Κληροδοτημάτων.
Είναι προφανές, τονίζεται στο πόρισμα, ότι στο καθεστώς αυτό πρέπει να υπαχθούν όλα ανεξαιρέτως τα κληροδοτήματα. Σημειώνεται ότι η κάθε είδους εποπτεία των κληροδοτημάτων θα πρέπει να ανατεθεί αποκλειστικά στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών οι οποίες όμως θα πρέπει να αναμορφωθούν πλήρως. Ταυτόχρονα θα πρέπει να καταργηθεί η εποπτεία που ασκείται σήμερα σε συγκεκριμένα κληροδοτήματα από το υπουργείο Παιδείας και αυτό γιατί η ανεπάρκεια των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε τεράστιες σημασίας κληροδοτήματα είναι από ανεπαρκής έως ανύπαρκτη.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος