Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2023

ΚΤΕΛ – Νέος κύκλος επιδοτήσεων για την ψηφιακή μετάβαση

Σύμφωνα με την ΚτΠ το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του κλάδου μέσα από ψηφιακές υπηρεσίες

 

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτημάτων για τον Β’ κύκλο του προγράμματος του ΕΣΠΑ που αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Το πρόγραμμα που απευθύνεται σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ με τη μορφή Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου για την συνολική και ενοποιημένη διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων, την έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων και την πολυκαναλική πληροφόρηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχους φορείς του ευρωπαϊκού χώρου.

Το ύψος της επιδότησης θα φτάσει το 60% και τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

– Για προτάσεις που αφορούν σε αστικά ΚΤΕΛ που διαθέτουν μέχρι 15 λεωφορεία έως 140.000 ευρώ και από 16 λεωφορεία και πάνω έως 330.000 ευρώ.

– Για προτάσεις που αφορούν σε υπεραστικά ΚΤΕΛ που διαθέτουν μέχρι 20 λεωφορεία έως 165.000 ευρώ και από 21 λεωφορεία και πάνω έως 330.000 ευρώ.

Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται αφορούν:

– Συστήματα έξυπνου εισιτηρίου

– Συστήματα προγραμματισμού και βελτιστοποίησης δρομολογίων

– Συστήματα τηλεματικής & πληροφόρησης επιβατών

– Συστήματα ψυχαγωγίας & ενημέρωσης εντός του λεωφορείου

– Συστήματα Wi-Fi εντός των οχημάτων

– Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 4,1 εκατ. ευρώ, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ως τις 20 Ιουλίου. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Κατόπιν της σχετικής απόφασης η οποία εκδόθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2019 (ΦΕΚ 4328/Β/29-11-2019), η ΚτΠ Μονοπρόσωπη ΑΕ ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και ξεκίνησε άμεσα τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων της αρχικής πρόσκλησης, η οποία είχε καταληκτική ημερομηνία την 31/10/2019.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που εφαρμόστηκε ήταν άμεση και έχουν εγκριθεί έως σήμερα 72 επενδυτικά σχέδια με Συνολικό Προϋπολογισμό €20.209.819,92 και Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη €12,094,691.95.

Η Δράση βρίσκεται στη φάση υλοποίησης, παρακολούθησης και διασφάλισης της προόδου του έργου των Δικαιούχων, ορθής τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων και περιορισμών, καθώς και ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) με βάση τα εγκεκριμένα χαρακτηριστικά του έργου κάθε Δικαιούχου.

Αναλυτικότερα, κατά την τρέχουσα περίοδο είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες χορήγησης προκαταβολών ή ενδιάμεσων εκταμιεύσεων στις Δικαιούχους επιχειρήσεις που υποβάλουν αντίστοιχα αιτήματα. Μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί 30 τέτοια αιτήματα και έχουν πραγματοποιηθεί καταβολές άνω του 1.500.000€ (στοιχεία Μαΐου 2021).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ