Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου, 2021

«Εσωτερικές αλλαγές» στο σχήμα των αντιδημάρχων

Αναβαθμισμένοι οι Φ. Βάββας, Αρ. Παππάς και Ελ. Ακονίδου – Νέες είσοδοι εντεταλμένων συμβούλων

 

 

 

Με αλλαγές αρμοδιοτήτων και όχι προσώπων, όπως άλλωστε αναμενόταν, λόγω του μειωμένου αριθμού στελεχών της παράταξης, ο δήμαρχος Μ. Ελισάφ ανακοίνωσε χθες τον ορισμό του σχήματος των αντιδημάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων στο δήμο Ιωαννιτών, με τη θητεία τους να ορίζεται ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2021.

Οι αλλαγές σε πρόσωπα αφορούν μόνο στην είσοδο της Ελένης Ακονίδου στο σχήμα, ως αντιδήμαρχος με τις ίδιες ουσιαστικά αρμοδιότητες που έχει σήμερα, ως πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, σε μία θέση ωστόσο που δε θα έχει αντιμισθία, κάτι που ισχύει για τους άλλους οκτώ αντιδημάρχους.

Ενισχυμένοι εμφανίζονται οι Φ. Βάββας και Αρ. Παππάς, με τον πρώτο να αναλαμβάνει και το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης που είχε ο Γ. Λυκογιώργος και τον δεύτερο να αναλαμβάνει τον τομέα της καθαριότητας, που είχε μέχρι χθες ο Ευάγγελος Πήχας.

Ο κ. Πήχας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την αντιδημαρχία ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπως και την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αντί του Γ. Αρλέτου.

Διατηρούνται στις θέσεις τους όλοι οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι με τις ίδιες κατά βάση αρμοδιότητες, ωστόσο εισέρχονται στο σχήμα της δημοτικής αρχής και αρκετά νέα πρόσωπα ως εντεταλμένοι σύμβουλοι με διάφορες αρμοδιότητες.

Οι αντιδήμαρχοι

Σύμφωνα με την απόφαση, αντιδήμαρχοι ορίζονται:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΧΑΣ: Αντιδήμαρχος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ποιότητας ζωής, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

α)  Ανατίθεται η προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών και την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύνθεσης και της λειτουργίας της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής

β)  Επιπρόσθετα μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες.

 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και  να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης τοπικής και οικονομικής ανάπτυξης, εκτός  της αρμοδιότητας που σχετίζεται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

 Να υπογράφει τις αποφάσεις πάσης φύσεως αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (καταστήματα, περίπτερα, υπαίθριες διαφημίσεις, κοινόχρηστοι χώροι .κλπ) και τις αποφάσεις   επιβολής των διοικητικών  κυρώσεων όλων των δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του τμήματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 γ) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου:

Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΥΡΟΥ-ΟΥΖΑ: Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Πολεοδομίας, στην οποία παρέχεται αντιμισθία

α)  Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες.

 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των  τμημάτων Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθώς  και Αποτελεσματικότητας  Ποιότητας, Οργάνωσης και Διαφάνειας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των τμημάτων Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Πολεοδομικών Εφαρμογών και Ελέγχου κατασκευών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών

β)  Τις κατά τόπο αρμοδιότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Νήσου

3. ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,

α) Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες.

 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες του τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών εκτός του Τμήματος Κληροδοτημάτων.

 Την κατάρτιση, αναμόρφωση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και τη σύνταξη και τον προέλεγχο του απολογισμού του Δήμου.

 Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων, τελών ελεγχόμενης στάθμευσης, κ.λπ.) και εξόδων του Δήμου, των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, της παροχής έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

 Τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συβάσεων µε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς φορείς, εφόσον η συνεργασία µε αυτούς δεν έχει ανατεθεί ειδικά σε άλλον/ην Αντιδήμαρχο.

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ: Αντιδήμαρχος Έργων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία

α) Ανατίθεται η Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής και  η ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύνθεσης και της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής

β) Μεταβιβάζονται οι  εξής αρμοδιότητες.

 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

 Υπογραφής με εντολή Δημάρχου των αδειοδοτήσεων πάσης φύσεως αθλητικών δραστηριοτήτων.

γ)  Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Ανατολής

5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ: Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα- Περιφερειακής Ανάπτυξης & Προστασίας Περιβάλλοντος και Λίμνης, στον οποία παρέχεται αντιμισθία,

α) Μεταβιβάζονται οι  εξής αρμοδιότητες.

Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες.

 Του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών , εκτός της αρμοδιότητας που αφορά την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και την λειτουργία του καταφυγίου(άρθρο 12 παρ.α.17 του ΟΕΥ), καθώς επίσης και την ευθύνη λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του τμήματος αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων της ίδιας Διεύθυνσης.

 Του τμήματος περιβάλλοντος και ενεργειακών θεμάτων της Δνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας εκτός της αρμοδιότητας που αφορά τις δράσεις και ενέργειες  διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής μεταφόρτωσης, αποθήκευσης , επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης.(άρθρο13 παρ.4α του ΟΕΥ).

 Θα έχει επίσης τις αρμοδιότητες σχετίζονται με όλες τις ενέργειες που αφορούν την προστασία του λιμναίου συστήματος

β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Παμβώτιδας

6. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας, Συντήρησης έργων,  Πρασίνου, και  Παιδικών Χαρών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,

α) Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες.

 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων, πρασίνου και κοιμητηρίων, συντήρησης έργων  εκτός των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας,

 Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την λειτουργία, τη συντήρηση και αδειοδότηση των παιδικών χαρών που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΩΛΗΣ: Αντιδήμαρχος Τουρισμού – Επιχειρηματικότητας και Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

α) Μεταβιβάζονται οι τις εξής αρμοδιότητες.

 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες

 Του τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης

 Του γραφείου της Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης καθαριότητας, ανακύκλωσης, συντήρησης έργων και πρασίνου. (άρθρο14παρ.β14 του ΟΕΥ)

β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Περάματος

8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πρόνοιας και Μεταναστών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

α) Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες.

 Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας & Πολιτισμού  εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα νέας γενιάς , αθλητισμού, ισότητας των δύο φύλλων και λειτουργίας των Μουσείων και της Πινακοθήκης.

 Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας.

 Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής

9. ΕΛΕΝΗ ΑΚΟΝΙΔΟΥ: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία.

Μεταβιβάζονται επιπλέον των αρμοδιοτήτων της προεδρίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης η εποπτεία και ο συντονισμός της λειτουργίας των Μουσείων και της Πινακοθήκης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου Ιωαννίνων κ. ΜΩΥΣΗ ΕΛΙΣΑΦ αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΧΑΣ και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο ΦΩΤΙΟ ΒΑΒΒΑ.

Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι

Με την ίδια απόφαση ορίζονται εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΗΣ. Εντεταλμένος Σύμβουλος αθλητισμού και υπεύθυνος για την λειτουργία του κυνοκομείου.

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΟΡΟΚΑΣ. Εντεταλμένος Σύμβουλος Κληροδοτημάτων: Ανατίθεται η εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Κληροδοτημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών

3. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΤΣΑΝΤΗ. Εντεταλμένη Σύμβουλος για τον συντονισμό όλων των δράσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Ανατίθεται ο συντονισμός όλων των δράσεων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γεώργιο Λώλη για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

4. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΜΑΚΗ. Εντεταλμένη Σύμβουλο Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς και Ισότητας των δύο φύλων.

Ανατίθεται η  ευθύνη και ο συντονισμός των δράσεων που αφορούν τη νέα γενιά και την προώθηση του εθελοντισμού στον Δήμο Ιωαννιτών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ