Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου, 2022

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην καθημερινότητα των πολιτών

Η επέκταση του δικτύου wifi, η δημιουργία συστήματος για την παρακολούθηση της ασφάλειας κρίσιμων υποδομών, η λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων και οι έξυπνες στάσεις και διαβάσεις, ορισμένες μόνο από τις δράσεις που προωθεί ο Δήμος στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της «Έξυπνης Πόλης»

Ο Δήμος Ιωαννίνων, μετά από πολύμηνη διαδικασία και αξιολόγηση των τρεχουσών τεχνολογικών αναγκών ολοκλήρωσε τη σύνταξη του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου & Σχεδίου Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Έξυπνης Πόλης Δήμου Ιωαννιτών.
Για τον Δήμο Ιωαννίνων, τα αποτελέσματα από την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών θα πρέπει να καταλήγουν στην εξυπηρέτηση και βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών. Ένας σύγχρονος δήμος μόνο και εάν καταφέρει να ενσωματώσει την τεχνολογική εξέλιξη στην καθημερινότητά του θα καταφέρει διαχρονικά να αποτελέσει έναν ελκυστικό προορισμό διαβίωσης με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.
Tα συγκεκριμένα σχέδια μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Έξυπνης Πόλης του Δήμου Ιωαννίνων: https:// smart.ioannina.gr/strategic.html.
Με τον όρο «Ψηφιακή Στρατηγική» ορίζουμε το σχέδιο της διοίκησης του Δήμου, το οποίο θα επικαιροποιείται διαρκώς μέσω διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και τους Φορείς της και θα αποτελεί τον οδικό χάρτη του ψηφιακού του μετασχηματισμού. Περιλαμβάνει το γενικότερο όραμα, τις κατευθυντήριες γραμμές των ψηφιακών παρεμβάσεων και πολιτικών, καθώς και συγκεκριμένες δράσεις που θα προσαρμόζονται ανάλογα με τους υπάρχοντες πόρους και τα μέσα χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την εθνική και ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική, καθώς και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το συγκεκριμένο Σχέδιο Ψηφιακής Στρατηγικής αφορά την περίοδο 2021-2030, η οποία συμπίπτει με την προγραμματική περίοδο του νέου ΕΣΠΑ, αν ληφθεί υπόψη και η συνήθης τριετής παράταση.
Συμπληρωματικά του Στρατηγικού Σχεδιασμού και για την τριετία 2022-2024, σχεδιάστηκε ένα συνεκτικό Σχέδιο Δράσεων για την υλοποίηση της Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Έξυπνης Πόλης για τον Δήμο Ιωαννιτών με αναλυτική αναφορά στις απαιτούμενες ενέργειες του Δήμου, με σειρά προτεραιότητας, τόσο σε θέματα εφαρμογής ψηφιακών πολιτικών, όσο και σε θέματα ανάπτυξης υποδομών.
Προς γνώση και αξιολόγηση από τους δημότες, στο συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσεων εντάσσονται οι παρακάτω δράσεις:
1. Δημιουργία του Κέντρου Επιτελικής Διαχείρισης Έξυπνης Πόλης (Smart City Control Centre).
Το Κέντρο Επιτελικής Διαχείρισης θα αποτελέσει την καρδιά της έξυπνης πόλης τόσο στο επίπεδο της συγκέντρωσης των απαιτούμενων υποδομών όσο και στη φιλοξενία και διαχείριση της απαιτούμενης υπολογιστικής ισχύος για τα συστήματα που θα εγκατασταθούν και τις υπηρεσίες που θα λειτουργήσουν. Η δημιουργία του θα βοηθήσει στην κατά το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των έργων, μέσω της κεντρικής φιλοξενίας του συνόλου των εφαρμογών για τις οποίες η φιλοξενία θα είναι αρμοδιότητα του Δήμου και της ενδυνάμωσης του κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης του συνόλου των λειτουργιών.
2. Επέκταση του Ασύρματου Δικτύου LoraWAN & Public Wifi
Οι έξυπνες IoT εφαρμογές έξυπνης πόλης που θα υλοποιηθούν θα προσφέρουν μεγάλο εύρος λειτουργικότητας και δεδομένων προς ανάλυση και εκμετάλλευση, ενώ θα δημιουργήσουν αντίστοιχες ανάγκες διαχείρισης και παρακολούθησης. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντική η υλοποίηση ολοκληρωμένη λύση για τη δικτυακή υποδομή που θα επιτρέπει τη μεταφορά και εκμετάλλευση των δεδομένων προς όφελος των δημοτών.
Το δίκτυο LoraWAN θα υλοποιηθεί έτσι ώστε να προσφέρει τις απαραίτητες επιδόσεις για τη συγκέντρωση του συνόλου των δεδομένων με ταχύτητα και αξιοπιστία. Για το σκοπό αυτό θα τοποθετηθούν κεραίες ανάλογα με την έκταση της περιοχής που πρέπει να καλυφθεί και τον αριθμό των αισθητήρων. Στόχος του Δήμου να επιλέξει τα βέλτιστα σημεία τοποθέτησης των ασύρματων σημείων πρόσβασης για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των χώρων ενδιαφέροντος. Σε συνδυασμό με την επέκταση του WiFi δικτύου μέσω της δράσης «WiFi4GR-Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ευελπιστούμε να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες των δημοτών για ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους.
3. Ενσωμάτωση Συστήματων Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity)
Η ψηφιακή επανάσταση είναι μια πραγματικότητα και το επόμενο διάστημα οι τεχνολογικές καινοτομίες θα είναι οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης, παρέχοντας ευκαιρίες σε οργανισμούς, δημιουργώντας παράλληλα αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όμως για να ευδοκιμήσουν οι φορείς σε ένα ψηφιακό μέλλον, απαιτείται μια ισχυρή στρατηγική Κυβερνοασφάλειας η οποία θα ωθήσει ένα οργανισμό στο να γίνει όσο το δυνατόν πιο ασφαλής, έτοιμος και ανθεκτικός σε Κυβερνοεπιθέσεις.
Ένα ασφαλές περιβάλλον έχει δύο συστατικά στοιχεία: ασφάλεια δεδομένων και δημόσια ασφάλεια. Η ασφάλεια δεδομένων σε ένα Δήμο μπορεί να αφορά το απαραβίαστο των συνταγματικών και κυβερνητικών πληροφοριών. Οι κανονισμοί και δραστηριότητες όπως ο Νόμος περί Προστασίας Δεδομένων, απαιτεί δικλείδες ασφαλείας. Κάθε πολίτης ανεξαρτήτως του είδους των υπηρεσιών που ζητά ή που λαμβάνει, καθώς και κάθε διαδικασία λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δήμου, θα πρέπει να διακατέχεται από σαφές πλαίσιο προστασίας και ασφαλούς διαχείρισης των δεδομένων που τον αφορούν.
4. Digital Twin: Υποδομή Ψηφιακού Διδύμου
Στο πλαίσιο υλοποίησης στοχευμένων δράσεων με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων λύσεων, ο Δήμος προτίθεται να υλοποιήσει λύση ψηφιακού διδύμου με τα ακόλουθα συστατικά:
– Συλλογή δεδομένων με εναέρια φωτογράφιση με χρήση Συστημάτων μή Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ).
– Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου.
– Λογισμικό απεικόνισης και διαχείρισης τρισδιάστατης ψηφιακής πόλης
Η ολοκλήρωση του ψηφιακού διδύμου θα βελτιώσει σταδιακά τη λήψη αποφάσεων σε εκτελεστικό επίπεδο και θα επιτρέψει στους υπεύθυνους να παρακολουθούν στενά, τους βασικούς δείκτες λειτουργίας και συμπεριφοράς της πόλης. Μια προβολή σε πραγματικό χρόνο των λειτουργιών της πόλης θα δώσει στις διαχειριστικές ομάδες τη δυνατότητα να προβλέψουν ζητήματα και να μετριάσουν ενδεχόμενους κινδύνους ενώ παράλληλα θα παρέχει σημαντικές ευκαιρίες στη δημιουργία και ανάπτυξη ιδεών, και στην ταχεία επιλογή, προσομοίωση και δοκιμή πολεοδομικών σχεδιασμών και δόμησης.
5. Δημιουργία Σύστηματος οπτικών αισθητήρων για την παρακολούθηση της ασφάλειας κρίσιμων υποδομών και πολιτών, παρακολούθησης της κυκλοφορίας και αποτροπής της παράνομης και αντικοινωνικής στάθμευσης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης
Το σύστημα θα αποτελείται από προηγμένες κάμερες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ένα προηγμένο λογισμικό διαχείρισης που ενσωματώνει αλγόριθμους προηγμένης ανάλυσης βίντεο (Neural Video Analytics) καθώς και το λογισμικό του Κέντρου Λήψεως Εικόνας.
Σκοπός του συστήματος είναι να επιτευχθεί:
1. H κεντρική εποπτεία και προστασία κρίσιμων σημείων μιας περιοχής/πόλης με αυτόματες οπτικές ειδοποιήσεις, με έξυπνη υποβοήθηση των χειριστών και με την ελάχιστη δυνατή απαίτηση σε ανθρώπινο δυναμικό.
2. Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η κυκλοφορία τόσο των οχημάτων, όσο και των πεζών. Επιπλέον να μειωθούν τα ατυχήματα, να ενισχυθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και να υποβοηθηθεί ο μελλοντικός σχεδιασμός κυκλοφοριακών υποδομών.
3. Η αποτροπή της παράνομης και αντικοινωνικής στάθμευσης σε σημεία όπως ράμπες ΑΜΕΑ, εισόδους πεζοδρόμων κλπ.
6. Λειτουργία Συστήματος Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων, Έγκαιρης Ανίχνευσης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών
O Δήμος Ιωαννιτών, στο πλαίσιο υλοποίησης στοχευμένων δράσεων Πολιτικής Προστασίας με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων λύσεων, προτίθεται να υλοποιήσει το έργο Πολιτικής Προστασίας, για την Πυρασφάλεια περιοχών Αστικού & Περιαστικού Πρασίνου της πόλης των Ιωαννίνων» και προτεινόμενες δράσεις:
• ΔΡΑΣΗ-1: Σύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων
Aφορά στην παραμετροποίηση ενός Λογισμικού Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά στη συνεργασία και τον συντονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο εσωτερικά μεταξύ όλων των στελεχών της, αλλά και με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους Φορείς Πολιτικής Προστασίας. Το σύστημα θα βοηθά στην Επίγνωση Κατάστασης, στη διαμόρφωση Κοινής Επιχειρησιακής Εικόνας και θα συνεπικουρεί στη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων επιχειρησιακών πόρων για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, πανδημίας κ.α.), ανθρωπογενών καταστροφών και ατυχημάτων.
• ΔΡΑΣΗ 2: Έγκαιρη Ανίχνευση και Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών
Aφορά στην υλοποίηση συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης δασικών Πυρκαγιών. Το σύστημα θα παρέχει την δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης/εντοπισμού εστιών πυρκαγιάς, στις περιοχές Αστικού & Περιαστικού Πρασίνου της πόλης των Ιωαννίνων.
Πιο συγκεκριμένα τα σημεία που βρίσκονται εντός της περιοχής κάλυψης του συστήματος, μεταξύ άλλων είναι τα παρακάτω:
– Περιαστικό δάσος Ιωαννίνων
– Ισραηλινό Νεκροταφείο Ιωαννίνων
– Νησί της λίμνης Παμβώτιδας
– Πάρκο Πυρσινέλλα
Το εν λόγω σύστημα προτείνεται να εγκατασταθεί στο πάρκο κεραιών που βρίσκεται στην περιοχή των Λιγγιάδων, με ενδεικτική περιοχή κάλυψης (πράσινη σκίαση – viewshed) ακτίνας 10 χιλιομέτρων.
7. Έξυπνες διαβάσεις
Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός ευφυούς συστήματος Έξυπνης Διάβασης Πεζών με αυτόματη αναγνώριση παρουσίας πεζών; πρωτοποριακό σύστημα, το οποίο θα εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πεζών στην περιοχή παρέμβασης μέσα από την αυτόματη αναγνώριση παρουσίας τους και την αυτόματη φωτεινή σήμανση της διάβασης.
Το σύστημα θα ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση διέλευσης πεζών και οχημάτων από διαφορετικές κατευθύνσεις, ώστε να ενισχύεται η προσοχή τόσο των πεζών, όσο και των διερχόμενων οδηγών. Η διάβαση θα λειτουργεί «έξυπνα» ώστε να προειδοποιεί τους πεζούς και τους οδηγούς όταν πραγματικά υπάρχει πρόθεση διέλευσης, αποφεύγοντας τη δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η διάβαση θα διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα τεχνοτροπίας και λογισμικού με κύριο στόχο να ενεργοποιήσει την προσοχή των χρηστών του δρόμου και να τους προειδοποιήσει για πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις.
8. Έξυπνες στάσεις
Στο πλαίσιο παροχής ενός σύγχρονου περιβάλλοντος διαβίωσης στους δημότες, ο χρόνος αναμονής για την επιβίβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα με την παροχή σειράς υπηρεσιών, μέσω της εγκατάστασης έξυπνων στάσεων.
Οι έξυπνες στάσεις, πέρα από την προστασία που παρέχουν οι παραδοσιακές στάσεις, θα παρέχουν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω υπηρεσίες: Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, Φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών, Φωτισμό, Χώρο ψηφιακής διαφήμισης, Πληροφόρηση για τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, Ενεργειακή αυτονομία με χρήση φωτοβολταϊκών.
9. Έξυπνο ηλιακό δέντρο
Το έξυπνο ηλιακό δέντρο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της ιδέας για «βιώσιμη αστική τέχνη» που ενσωματώνεται ομαλά στο περιβάλλον σε ανοιχτό χώρο προωθώντας τη συνειδητοποίηση της βιωσιμότητας – αειφόρου ανάπτυξης σε μια κοινωνία. Το ηλιακό δέντρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα ‘Smart City’ για διάφορες εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT – Internet of Things).
10. Δημιουργία Συστήματος Ψηφιακός Τουριστικός Οδηγός Πόλης
Παροχή πλατφόρμας με στόχο την ενδυνάμωση της εγχώριας επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού, της εστίασης και του πολιτισμού μέσα από την υιοθέτηση μιας καινοτόμου προσέγγισης στη δημιουργία της τουριστικής εμπειρίας, με την υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων για την προσφορά εξατομικευμένων, δυναμικών περιηγήσεων στον τόπο φιλοξενίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ