Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023

ΗΠΕΙΡΟΣ – 8,5 εκ. ευρώ για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα

Στον «αέρα» η πρόσκληση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα Σχέδια Βελτίωσης που έχουν στόχο τη βιώσιμη και ψηφιακής οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Ποιες οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των φυσικών προσώπων

 

Στον «αέρα» βρίσκεται από την Τρίτη, η πρόσκληση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στο Mέτρο 4 και στο υπομέτρο 4.1, που αφορά τη στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», δηλαδή τα γνωστά σε όλους Σχέδια Βελτίωσης.

Η σχετική πρόσκληση υπογράφηκε μετά από συνεργασία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Γεωργαντά, του υφυπουργού Γιώργου Στύλιου και του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 180.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Από τα χρήματα αυτά στην Ήπειρο, κατανέμεται το ποσό των 8.520.000 ευρώ.

Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων πληρωμής θα κατανεμηθεί επιπλέον ποσό 50.000.000 ευρώ ως υπερδέσμευση έτσι ώστε η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης να ανέρθει στα 230.000.000 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι μέσω της δράσης 4.1.5 δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα, γεωργούς, στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των φυσικών προσώπων είναι:

– Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους.
– Να έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022
– Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
– Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο
– Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
Αντίστοιχα για τα νομικά οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:

– Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.
– Να έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022
– Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
– Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο μέχρι τις 31.12.2033
– Να είναι δικαστικά φερέγγυα.
Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά που είναι καινούρια και αμεταχείριστα, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης. Επίσης ενισχύονται οι αναγκαίες μελέτες και το απαραίτητο λογισμικό.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι τα κτίρια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η εγκατάσταση φυτειών, οι επενδύσεις που συμβάλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ, η αγορά γης όμορης προς ιδιόκτητη γη.

 

Οι αρχές των κριτηρίων επιλογής είναι:

– Ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.
– Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.
– Η δυναμική της εκμετάλλευσης.
– Οι επενδυτικές δαπάνες που καθιστούν ανθεκτική την εκμετάλλευση στους εξωγενείς κινδύνους.
– Η εισαγωγή/χρήση καινοτομίας με  προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και έξυπνη γεωργία.
– Η συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας.
– Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.
Για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως όριο αιτούμενου προϋπολογισμού που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως 80% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων και των Περιφερειών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ