Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – «Ναι» στην ένταξη του Ζαγορίου στον Κατάλογο Μνημείων της Unesco

Εγκρίθηκε από το Σώμα, η υποβολή του σχετικού φακέλου

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στην χθεσινή του, δια περιφοράς, συνεδρίαση ενέκρινε την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για την εγγραφή του Ζαγορίου στον Κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς στην κατηγορία των Πολιτιστικών Τοπίων, καθώς και το Διαχειριστικό Σχέδιο του φακέλου υποψηφιότητας.

Σύμφωνα με υπόμνημα, το Σχέδιο Διαχείρισης του Πολιτιστικού Τοπίου του Ζαγορίου επικεντρώνεται στη διατήρηση και διαχείριση του πολύπλοκου αυτού οικοσυστήματος, στο σύνολό του, έχοντας πρωτύτερα καταγράψει, κατανοήσει και αξιολογήσει όλες τις φυσικές και πολιτιστικές, απτές και άυλες αξίες του.

Το Σχέδιο ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση με τη χρήση πολυεπιστημονικών μεθόδων και διαφόρων πολιτικών εργαλείων ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι προκλήσεις που δημιουργούνται από φυσικούς κινδύνους και περιβαλλοντικές δυνάμεις, τις σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης, την αστυφιλία/αστικοποίηση και τον τουρισμό.

Ορίζει αρχές, στρατηγικές και δράσεις, και θέτει ένα γενικό πλαίσιο με μια προσέγγιση πολλαπλής κλίμακας που κυμαίνεται από την εδαφική έως την οικοδομική κλίμακα, εξετάζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τις πολυεπίπεδες σχέσεις ανάμεσα στα φυσικά, κοινωνικοπολιτισμικά, οικονομικά, διοικητικά και νομικά πλαίσια με στόχο τη βιωσιμότητα της ταυτότητας του τοπίου της περιοχής μέσα από το μετασχηματισμό του.

Οι σύγχρονες δυνάμεις, οι προκλήσεις και τα αποτελέσματα της εκβιομηχάνισης, της παγκοσμιοποίησης, της αστικοποίησης καθώς και των διεσπαρμένων και μη ενωμένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων από πάνω προς τα κάτω έδειξαν τα αμετάκλητα αποτελέσματά τους σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας επίσης διάφορες απειλές και κινδύνους στα μικτά, πολυεπίπεδα πολιτιστικά τοπία, όπως αυτό του Ζαγορίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ