Δευτέρα, 29 Μαΐου, 2023

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ – Σε ειδική πλατφόρμα θα επιλύονται οι μικροδιαφορές μέχρι 5.000 ευρώ

Πλατφόρμα αποφόρτισης των Ειρηνοδικείων από μικρής απαξίας υποθέσεις ετοιμάζουν τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Σύμφωνα με την πρόβλεψη  σε αυτή θα ανεβαίνουν όλα τα έγγραφα που αφορούν σε υποθέσεις μικροδιαφορών αρμοδιότητας Ειρηνοδικείων, με πρόβλεψη υλοποίησης το επόμενο διάστημα.
Η ρύθμιση ψηφίστηκε με τις πρόσφατες (Νοέμβριος 2021) αλλαγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και αφορά τις λεγόμενες μικροδιαφορές αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου, υποθέσεις δηλαδή με διακύβευμα κάτω από 5.000 ευρώ (εξαιρούνται οι ειδικές διαδικασίες).
Οι υποθέσεις αυτές είναι αφορούν «…αντικείμενο της διαφοράς που υπάγεται στο ειρηνοδικείο και αφορά απαιτήσεις, καθώς και δικαιώματα επάνω σε κινητά πράγματα ή τη νομή τους και η αξία του δεν είναι μεγαλύτερη από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ».
Η πρόβλεψη εντάχθηκε στο άρθρο 468 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, και καθορίζει τις λεπτομέρειες αλλά και τις προθεσμίες για την επίλυση των μικροδιαφορών:
“1. Η αγωγή κατατίθεται στη γραμματεία του ειρηνοδικείου και επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της. Αν ο εναγόμενος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής η αγωγή επιδίδεται σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 215 εφαρμόζεται αναλόγως.
2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της αγωγής, οι διάδικοι προσκομίζουν στο ειρηνοδικείο τα αποδεικτικά τους μέσα και ο εναγόμενος υποβάλλει με έγγραφο υπόμνημα τους ισχυρισμούς του. Μέχρι δύο (2) ένορκες βεβαιώσεις, επιτρέπονται και χωρίς κλήση του αντιδίκου. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας οι διάδικοι μπορούν να καταθέσουν έγγραφη προσθήκη-αντίκρουση. Νέοι ισχυρισμοί με την προσθήκη μπορεί να προταθούν και νέα αποδεικτικά μέσα να προσκομισθούν μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που περιέχονται στο ως άνω υπόμνημα. Εκπρόθεσμα αποδεικτικά μέσα και ισχυρισμοί των διαδίκων δεν λαμβάνονται υπόψη.
3. Παρεμβάσεις και ανταγωγές κατατίθενται και επιδίδονται στους διαδίκους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες αν ο εναγόμενος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Η προσκομιδή των αποδεικτικών μέσων και το έγγραφο υπόμνημα των ισχυρισμών στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου γίνονται σε προθεσμία τριάντα (30) ή πενήντα (50) ημερών, αντίστοιχα, από την κατάθεση της αγωγής και η έγγραφη προσθήκη αντίκρουση στην προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 .
4. Η προηγούμενη διαδικασία μπορεί να γίνει και με χρήση τυποποιημένων εγγράφων ή Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας με χρήση Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζεται το περιεχόμενο των τυποποιημένων εγγράφων.
5. Αμέσως μετά την παρέλευση των ως άνω προθεσμιών προσδιορίζεται αρμοδίως η ημέρα συζήτησης με εγγραφή της υπόθεσης σε πινάκιο. Τα εδάφια πέμπτο και έκτο της παρ. 6 του άρθρου 237 ισχύουν αναλόγως.”

ΔΗΜΟΦΙΛΗ