ΑΑΔΕ – Δύο νέα «υπερόπλα» εναντίον της φοροδιαφυγής

Από τις 6 Φεβρουαρίου αναλαμβάνουν δράση οι νεοσύστατες Γενικές Διευθύνσεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ρίξει η ΑΑΔΕ τα δύο νέα υπερόπλα της στη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής, καθώς στις 6 Φεβρουαρίου αναμένεται να αναλάβουν δράση οι δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις.
Ουσιαστικά πρόκειται για δύο Υπερδιευθύνσεις, οι οποίες θα επιβλέπουν όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις Εφορίες, το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών, τη φορολογική συμμόρφωση και εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.
Ειδικότερα, από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αναλάβουν δράση η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών, ενώ παράλληλα θα συσταθούν και τέσσερις οργανικές μονάδες, επιπέδου Διεύθυνσης, και θα αναδιαρθρωθούν οι αρμοδιότητες των Ελεγκτικών Κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και τα επιμέρους τμήματα φορολογικών ελέγχων και εισπράξεων φόρων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Η εν λόγω αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιό της για περιορισμό της φοροκλοπής και της διακίνησης «μαύρου» χρήματος, που θα συμβάλει κατ’ επέκταση στη βελτίωση του συστήματος για την είσπραξη των φόρων.
Στο πλαίσιο αυτό, από τις αρχές του επόμενου μήνα, με βάση και τη σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, στη θέση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης συστήνονται δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις:
1. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (ΓΔΦ) και
2. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ).
Παράλληλα, εντός των νέων Γενικών Διευθύνσεων συστήνονται τέσσερις νέες Διευθύνσεις:
– δύο στη ΓΔΦ, η Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών και η Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών και
– δύο στη ΓΔΦΛ, η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων και η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών.
Συγκεκριμένα, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας ανατίθενται οι κανονιστικές αρμοδιότητες της φορολογικής διοίκησης και συγκεκριμένα οι φορολογικές διαδικασίες και ο επιτελικός σχεδιασμός. Οι υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις είναι οι:
– Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών,
– Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών,
– Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας,
– Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας,
– Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου,
– Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων.
Από την άλλη πλευρά, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών ανατίθενται οι επιχειρησιακές αρμοδιότητες της φορολογικής διοίκησης και συγκεκριμένα οι φορολογικές λειτουργίες, η επιχειρησιακή απόδοση και η εξυπηρέτηση. Οι υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις είναι οι:
– Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων,
– Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών,
– Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης,
– Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών,
– όλες οι Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες που υπάγονταν στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης,
– οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).
Μεγιστοποίηση
δημοσίων εσόδων
Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας είναι οι ακόλουθοι:
α) Η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων μέσα από βελτιωμένες διαδικασίες ελέγχου και είσπραξης αυτών.
β) Ο εντοπισμός, η καταπολέμηση και ο κολασμός της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.
γ) Η διασφάλιση της συνεργασίας με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, καθώς και με τις υπηρεσίες αυτής που είναι συναρμόδιες ή εμπλεκόμενες σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.
δ) Ο συντονισμός, η ανάπτυξη και η παρακολούθηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε πολυμερές και διμερές διακρατικό επίπεδο και της σχετικής διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας.
ε) Η συνδρομή στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους, από κοινού με τις Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ), Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (ΓΔΑΔΟ) και Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ), κατά λόγο αρμοδιότητας, καθώς και η ενίσχυση της εθελοντικής συμμόρφωσης αυτών.
στ) Η συνεχής βελτίωση και απλούστευση: αα) των λειτουργικών διαδικασιών των Υπηρεσιών της ΓΔΦ, μέσω της καταγραφής και προτυποποίησης αυτών και η υποβολή προτάσεων για την ηλεκτρονικοποίησή τους, ββ) του περιεχομένου των εντύπων, αρμοδιότητας των υπηρεσιών της.
Επίσης, οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (ΔΔΦΟΣ) είναι οι ακόλουθοι:
α) Ο συντονισμός, η ανάπτυξη και η παρακολούθηση:
αα) των διεθνών οικονομικών σχέσεων και εξελίξεων στα φορολογικά θέματα, η εισήγηση για τη διαπραγμάτευση, τη σύναψη και τη νομοθετική κύρωση διεθνών φορολογικών συμφωνιών και η ερμηνεία και εφαρμογή αυτών,
ββ) των Διεθνών Αμοιβαίων Διακανονισμών (ΔΑΔ) για θέματα άμεσης φορολογίας.
β) Όσον αφορά τη διεθνή διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας:
αα) η εισήγηση για τη διαπραγμάτευση, τη σύναψη και τη νομοθετική κύρωση διεθνών συμφωνιών, καθώς και για την ενσωμάτωση του παράγωγου ενωσιακού δικαίου,
ββ) η παρακολούθηση: i) και η αξιολόγηση των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων και ο συντονισμός για τη διατύπωση εθνικών θέσεων, ii) της εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών και του παράγωγου ενωσιακού δικαίου, ο συντονισμός και η συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής και με άλλους φορείς και αρχές,
γγ) η εφαρμογή της αυθόρμητης και κατόπιν αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών και της επίδοσης εγγράφων.
Ποινικοποίηση
μη καταβολής χρεών
Με την αναδιοργάνωση των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και τη λειτουργία των νέων Γενικών Διευθύνσεων αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην απαρέγκλιτη εφαρμογή, αλλά και στον εμπλουτισμό του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά θέματα:
α) αναγκαστικής είσπραξης των δημοσίων εσόδων, όπως κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, διαδικασία πλειστηριασμών,
β) εγγραφής υποθηκών για χρέη προς το Δημόσιο,
γ) παραγραφής αυτών,
δ) ποινικοποίησης της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο,
ε) εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών,
στ) ανεπίδεκτων της είσπραξης οφειλών και διαγραφής αυτών.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι στους στόχους των νέων υπερδιευθύνσεων περιλαμβάνονται ακόμη, μεταξύ άλλων, η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής, ιδίως για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, πριν από την απόκτηση εκτελεστού τίτλου και των προληπτικών και διασφαλιστικών μέτρων κατά τον έλεγχο και τα πρόστιμα και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατόπιν ελέγχου.