ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Δεν καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, για τις εκπτώσεις και τις προσφορές

 

Τη διατήρηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων, παρά τα αιτήματα του μικρομεσαίων κυρίως εμπόρων για κατάργησή τους, προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, το οποίο θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 14 Μαρτίου, αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών.

Ειδικά για τις εκπτώσεις και τις προσφορές προβλέπονται τα εξής:

– Τακτικές εκπτωτικές περίοδοι: Ξεκινούν από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου,

– Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι: Ξεκινούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη των εμπορικών συλλόγων και των επαγγελματικών οργανώσεων της Περιφερειακής Ενότητας και δημοσιεύεται έως την 1η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων. Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι διαρκούν συνολικά 30 ημέρες ετησίως και περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο Κυριακές.

– Προσφορές: Πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50%.

Επίσης παραμένει σε ισχύ η πρόβλεψη, πως με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, μετά από γνώμη των δήμων, των εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, δύναται να ορίζεται μία περίοδος προσφορών ανά δύο (2) έτη, με μέγιστη χρονική διάρκεια 1 μήνα, κατά την οποία επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.

– Stock-Outlet: Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από διαβούλευση με τους συλλογικούς φορείς της αγοράς, εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού, τις αναγραφόμενες τιμές, τη διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, τις συνέπειες παράβασής του και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά είδη μπορούν να προσφέρονται σε μειωμένη τιμή, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των καταστημάτων πώλησης αποθεμάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet) και η πώληση εμπορευμάτων από τα καταστήματα αυτά.

Κυρώσεις

Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της έκπτωσης ή ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων πρόστιμο ποσού ίσου με το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Σε όσους παραβαίνουν τις προϋποθέσεις σχετικά με τη λειτουργία τις Κυριακές των εμπορικών καταστημάτων, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων πρόστιμο ποσού ίσου με το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Τι καταργείται

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταργούνται τα άρθρα 4 έως 6 της ισχύουσας νομοθεσίας.

Με βάση το άρθρο 4 επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις 10 συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα. Κατ’ εξαίρεση, το χρονικό διάστημα των προσφορών από εκθέσεις αυτοκινήτων δεν μπορεί να υπερβεί τις 60 ημέρες. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις προσφορές προϊόντων παντοπωλείου.

Ενώ το άρθρο 6 προβλέπει πως ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος υποχρεούται να ανακοινώνει με fax ή με email στο Παρατηρητήριο τιμών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης τις προσφορές που προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον 1 ημέρα πριν από την έναρξή τους.