ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – Το υπ. Εργασίας για τον επανυπολογισμό συντάξεων, υπαλλήλων της πρώην ΑΤΕ

Το θέμα επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων των συνταξιούχων υπαλλήλων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ), έχει φέρει επανειλημμένα στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, μετά από συνεργασία που είχε με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΑΤΕ.

Στην απάντηση του ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Π. Τσακλόγλου, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, με το αριθμ. Τ01/639/50/21-3-2019 έγγραφό της, έχει ήδη ενημερώσει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΑΤΕ σχετικά με την νομοθεσία βάσει της οποίας αναπροσαρμόστηκαν οι συντάξεις που καταβάλλονταν κατά την δημοσίευση του ν. 4387/16 , καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται στο οικείο πληροφορικό σύστημα.

Όσον αφορά, πάντως, τη διαδικασία αναπροσαρμογής των ως άνω συντάξεων, σημειώνεται ότι αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 14 του ν. 4387/16, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 8, 27, 28 και 33 του ιδίου νόμου, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις των νόμων 4488/16, 4472/17, 4583/18 καθώς και οι ρυθμίσεις της οικ./26083/887/7-6-16 υπουργικής απόφασης. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, ως βάση για την αναπροσαρμογή της κύριας σύνταξης, λαμβάνεται πάντα ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη (σχετ. το με αρ.πρωτ. Φ80000/οικ.60258/1471/23-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων). Επομένως ο ισχυρισμός του ως άνω Συλλόγου, ότι για την κατηγορία των συνταξιούχων της ΑΤΕ που συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα δεν λήφθηκε υπόψη ασφαλιστικός χρόνος στην αναπροσαρμογή των συντάξεών τους, δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι, αφενός ο χρόνος αυτός αφορά χρονικό διάστημα που διανύθηκε μετά την συνταξιοδότηση των προσώπων αυτών και αφετέρου, ο χρόνος αυτός, δηλαδή από την πρόωρη συνταξιοδότηση μέχρι την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας – παρά το ότι καταβάλλονταν οι οικείες ασφαλιστικές εισφορές – δεν μπορεί να επηρεάσει το ύψος της καταβληθείσας πρόωρης σύνταξης, καθώς δεν προβλεπόταν βάσει του Κανονισμού του πρώην Ταμείου να προσμετράται στο συνολικό χρόνο ασφάλισής τους, ούτως ώστε και να αναπροσαρμόσει τις σχετικές συντάξεις».