Μαϊ
21

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - Στην αντεπίθεση για την ενεργειακή αναβάθμιση
Εκτύπωση

Αλ. Καχριμάνης: «Δεν δέχομαι αναφορές περί αδιαφάνειας για το έργο του οδοφωτισμού»

 

 

Στην αντεπίθεση πέρασε χθες ο Περιφερει-

άρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, για το

θέμα που απασχόλησε έντονα τις τελευταίες

ημέρες την τοπική επικαιρότητα και δεν είναι

άλλο από την ενεργειακή αναβάθμιση του οδο-

φωτισμού.

Η χθεσινή δημόσια τοποθέτηση του κ. Καχρι-

μάνη, ήρθε λίγες ημέρες μετά την καταψήφιση

της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου Ιω-

αννιτών και περιφέρειας για την προγραμματική

σύμβαση για το έργο του οδοφωτισμού.

Χθες, ο Περιφερειάρχης, με τον τρόπου του

έδειξε τη δυσαρέσκειά του προς την Τατιάνα Κα-

λογιάννη, κάτι που το είχε κάνει και πριν λίγες

ημέρες, όταν είχε διατυπώσει υπόνοιες για τον

τρόπο με τον οποίο είχε συνταχθεί η προκήρυξη

για το αντίστοιχο έργο ΣΔΙΤ της περιφέρειας

Ηπείρου.

Αυτό που φαίνεται πως ενόχλησε περισσότερο

τον κ. Καχριμάνη, δεν ήταν τόσο το ότι ο δήμος

Ιωαννιτών, δεν προχωρά, τουλάχιστον μέχρι νεω-

τέρας, το έργο του οδοφωτισμού, με προϋπολο-

γισμό 19 εκ. ευρώ, όσο το γεγονός πως στις δη-

μόσιες ανακοινώσεις της παράταξης της κας Κα-

λογιάννη, γίνεται λόγος για μεθοδεύσεις και αδια-

φανείς διαδικασίες, που ακολουθεί η δημοτική

αρχή, αφήνοντας να εννοηθεί, ότι αυτό γίνεται σε

συνεργασία με την περιφερειακή αρχή.

«Δεν δέχομαι σκιές περί αδιαφάνειας, δεν πρό-

κειται να επιτρέψω σε κανέναν να το πει αυτό.

Δεν μπορεί το έργο της Περιφέρειας να είναι δια-

φανές, δεν μπορεί το έργο της Πρέβεζας να

ελέγχεται και να εγκρίνεται από τους αρμόδιους

χρηματοπιστωτικούς και ελεγκτικούς μηχανι-

σμούς και τα αντίστοιχα έργα στα Γιάννενα και

την Ηγουμενίτσα να χαρακτηρίζονται ως αδια-

φανή», τόνισε συγκεκριμένα χθες ο Περιφερει-

άρχης με αφορμή τη συζήτηση των τελευταίων

ημερών και τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου

Ηγουμενίτσας για το πρόγραμμα ενεργειακής

αναβάθμισης του οδοφωτισμού.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Καχριμάνης ανα-

φέρθηκε διεξοδικά στον τρόπο υπολογισμό του

κόστους, αλλά και στις διαγωνιστικές διαδικασίες

που ακολουθούνται.

«Ως Περιφέρεια μας ενδιαφέρει να υπάρχει

σύγχρονος οδοφωτισμός, με το μικρότερο κό-

στος στο σύνολο αν είναι δυνατόν της γεωγραφι-

κής περιοχής. Σε ο, τι αφορά τον φωτισμό της αρ-

μοδιότητάς μας, ήδη έχουμε προχωρήσει τις δια-

δικασίες και μετά τη διορθωτική παρέμβαση που

κάναμε στη διακήρυξη τον περασμένο Δεκέμβριο

έχουν εκδηλώσει πλέον ενδιαφέρον τέσσερις με-

γάλες εταιρίες του κλάδου. Πιστεύουμε απόλυτα

ότι στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν του-

λάχιστον και οι μεγάλοι Δήμοι. Έτσι προέκυψε και

το συνολικό έργο :για παροχή υπηρεσιών ανα-

βάθμισης του οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρ-

χιακό οδικό Δίκτυο και στο Αστικό Οδικό Δίκτυο

των Δήμων», είπε χαρακτηριστικά.

Και στη συνέχεια πρόσθεσε και τα εξής: «Η Πε-

ριφέρεια προχώρησε το έργο μέσω ΣΔΙΤ καθώς

τότε – προ τετραετίας- δεν υπήρχε ο μηχανισμός

Σ.Ε.Α. που επίσης είναι νόμος τους Κράτους και

εξασφαλίζει ταχύτερες διαδικασίες, χωρίς να

προκύπτουν ζητήματα ως προς τη διαφάνεια και

την εξασφάλιση του μεγαλύτερου ανταγωνισμού.

Άρα καλά θα κάνουν όσοι θέτουν ζήτημα διαφά-

νειας, να είναι προσεκτικοί.

Να επισημάνω δε ότι ο διαγωνισμός της Περι-

φέρειας προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλων

εταιριών, μόνον όταν τον περασμένο Δεκέμβριο-

μετά από απόφασή μου και ενστάσεις ενδιαφε-

ρομένων- εξαλείφθηκε ένας περιοριστικός όρος

που είχε τεθεί στην αρχική προκήρυξη, που πε-

ριόριζε τις συμμετοχές. Δόθηκε παράταση 40

ημερών και έτσι εκδήλωσαν ενδιαφέρον έξι εται-

ρίες, κατέθεσαν προσφορές τέσσερις και τώρα

στο επόμενο στάδιο θα προχωρήσουν οι τρεις».

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας

Όσον αφορά το Δήμο Ηγουμενίτσας, ανέφερε

και τα εξής: «Την καταγραφή των φωτιστικών σω-

μάτων, έκανε είτε για την Περιφέρεια, είτε για το

Δήμο Ηγουμενίτσας η εταιρεία NAMMA η οποία

συνεργάστηκε με την ομάδα έργου που είχε ορί-

σει η τότε Αντιπεριφερειάρχης. Υπάρχει μια δια-

φωνία με το Δήμο ως προς τον αριθμό των φωτι-

στικών σωμάτων. Πράγματι τον περασμένο Αύ-

γουστο είχα διαφωνήσει με την πρόταση να γίνει

δημοπράτηση του έργου, καθώς διαπιστώσαμε

ότι υπήρξαν λάθη στην καταγραφή, στην οποία

είχαν περιληφθεί και φωτιστικά σώματα που ανή-

καν στην αρμοδιότητα του ΟΛΗΓ και ζήτησα να

διορθωθούν για να πάμε περαιτέρω», σημείωσε

ενώ αναφερόμενος στα οικονομικά στοιχεία.

Αμέσως μετά ο κ. Καχριμάνης εξήγησε και τα

εξής: ««Ως προς το κόστος υπάρχουν δύο δια-

φορετικά στοιχεία ως προς τον υπολογισμό:

Πρώτον: Το κατασκευαστικό - εργολαβικό- εί-

ναι συγκεκριμένο και μετρήσιμο. Περιλαμβάνει

αντικαταστάσεις λαμπτήρων και ο, τι άλλο χρειά-

ζεται.

Δεύτερον: Το ενεργειακό αφορά την μέγιστη

εκτιμώμενη κατανάλωση ρεύματος. Εδώ προκα-

λείται σύγχυση: Για αυτό και υπάρχουν οδηγίες

διεθνών προδιαγραφών. Ο υπολογισμός για το

διαγωνισμό δεν γίνεται με βάση την κατανάλωση

που καταγράφουν οι μετρητές, καθώς υπάρχουν

φωτιστικά σώματα που δεν λειτουργούν,\ δίκτυα

που τίθενται εναλλάξ σε λειτουργία για λόγους οι-

κονομίας κλπ. Γίνεται βάσει διεθνών προδιαγρα-

φών, που προβλέπουν κατά μέσο όρο λειτουρ-

γίας τις 11,9 ώρες το 24ωρο και επί συνόλου των

φωτιστικών σωμάτων. Με βάση αυτό τον υπολο-

γισμό, την ισχύ και τη συμφωνημένη τιμή Δήμου ή

Περιφέρειας με τους παρόχους (ΔΕΗ ή ιδιωτικές

εταιρίες) υπολογίζεται το ενεργειακό κόστος του

διαγωνισμού».

Τέλος ο Περιφερειάρχης είπε ότι η επιλογή

αναβάθμισης του οδοφωτισμού μέσω του μηχα-

νισμού ELENA έγινε επειδή η χρηματοδότηση

μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων γί-

νεται με πολύ ευνοϊκούς όρους, που ωφελεί Πε-

ριφέρεια και Δήμους.

Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος