Μαϊ
20

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Η πόλη τιμά τους αγώνες του Ποντιακού Ελληνισμού
Εκτύπωση

Μ. Ελισάφ: «Τιμούμε, θυμόμαστε και οφείλουμε όλοι να συνεχίσουμε τον αγώνα

 

Την Κυριακή το πρωί θα γίνει η εκ-

δήλωση μνήμης για την Γενοκτονία

των Ποντίων, στην Ανατολή Ιωαννί-

νων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα μετά την

λειτουργία στο Ιερό Ναό της Αγίας Σο-

φίας θα ακολουθήσει κατάθεση στε-

φάνων στην μνήμη των 353.000 Πο-

ντίων, θύματα της Γενοκτονίας του

1919.

Η κατάθεση, όπως κάθε χρόνο, θα

πραγματοποιηθεί στο μνημείο στην

Ανατολή, σύμφωνα με την πρόεδρο

της αδελφότητας Ποντίων και Μικρα-

σιατών, Σόνια Συψίδου.

Η κα. Συψίδου αναφερόμενη στην

ημέρα Μνήμης είπε ότι «ποτέ δεν θα

ξεχάσουν ότι συνέβη» ενώ αναφέρθηκε

στην ανάγκη ο λαός να θυμάται ώστε

να μην επαναληφθεί η τραγωδία του

παρελθόντος.

Με αφορμή την ημέρα αυτή σε δή-

λωσή του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Μω-

υσής Ελισάφ, αναφέρει: «Ημέρα μνή-

μης και τιμής. Σήμερα τιμούμε τους

αγώνες του Ποντιακού Ελληνισμού, με

σεβασμό θυμόμαστε τον βίαιο και

απάνθρωπο αφανισμό ενός ολόκληρου

λαού.

Ο ξεριζωμός των Ποντίων, 101 χρό-

νια μετά εξακολουθεί να συγκλονίζει

και να διδάσκει. Οι Πόντιοι άντεξαν.

Ήρθαν στην Ελλάδα και έχτισαν εκ του

μηδενός τις ζωές τους. Έφεραν τα

ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις τέ-

χνες, τις μουσικές τους.

Έχτισαν στη νέα τους πατρίδα. Κι

έκαναν πλουσιότερους τους τόπους

που εγκαταστάθηκαν. Τιμούμε, θυμό-

μαστε και οφείλουμε όλοι να συνεχί-

σουμε τον αγώνα για την διεθνή ανα-

γνώριση της Γενοκτονίας των Πο-

ντίων».

Ανακοινώσεις

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη

«Ενότητα Πολιτών – Νέα Γιάννενα»,

αναφέρει για την Γενοκτονία των Πο-

ντίων και τα εξής:

«Η ιστορία των Ελλήνων είναι δυ-

στυχώς γραμμένη με πολλές τραυμα-

τικές μνήμες.

Εμπειρίες που σημάδεψαν όμως την

πορεία αυτού του τόπου, σφυρηλάτη-

σαν το πνεύμα και καθόρισαν αυτό που

είμαστε σήμερα. Μια τέτοια θλιβερή

ιστορία είναι και η ιστορία του ελληνι-

σμού της Μικράς Ασίας, του Πόντου

και της Ανατολικής Θράκης.

Είναι μια ιστορία διωγμών, ξεριζω-

μού, προσφυγιάς, αλλά και μια ιστορία

δύναμης, αντοχής κι αγάπης για τη

ζωή. Αυτή είναι η ιστορία που κουβα-

λάνε σήμερα η Ανατολή, η Μπάφρα και

η Νεοκαισαρεία. Μια ιστορία προσφυ-

γιάς αλλά και δύναμης. Μέχρι τη Μι-

κρασιατική Καταστροφή το 1922 οι Ελ-

ληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους

ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ κάποιοι

ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό τους

στις 350.000. Χρειάστηκε να περάσουν

70 – 80 χρόνια για να μιλήσουμε στο

Ελληνικό Κοινοβούλιο για τη Γενοκτο-

νία των ελληνικών πληθυσμών της Ανα-

τολής. Για το προμελετημένο έγκλημα

το οποίο η κυβέρνηση των Νεοτούρ-

κων έφερε σε πέρας με σφαγές, εξα-

ναγκαστικό ξεριζωμό, πορείες στη

έρημο, βασανιστήρια, και στρατόπεδα

θανάτου.

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο με από-

φασή του, το 1994, καθιέρωσε ως

Ημέρα Μνήμης για τη γενοκτονία των

Ελλήνων του Πόντου την 19η Μαΐου.

Με αφορμή τη σημερινή μέρα κι επειδή

και στα Γιάννενα υπάρχει μια ζωντανή

ποντιακή παράδοση και κοινότητα, εί-

ναι αναγκαίο η νέα γενιά Ποντίων του

Δήμου μας να διατηρήσουν την προ-

σφυγική τους συνείδηση. Να διατηρή-

σουν ως κόρην οφθαλμού τις μνήμες

από τις αφηγήσεις των παλιότερων, τα

ήθη και τα έθιμα, τη μουσική, το χορό

και τα τραγούδια τα Ποντιακά γιατί

αυτή είναι η αφετηρία τους, η ιστορία

και η ταυτότητά τους».

Με τη σειρά της η παράταξη «Ανε-

ξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία», επι-

σημαίνει σε ανακοίνωσή της και τα

εξής:

«Ημέρα μνήμης η σημερινή, όχι μόνο

για τον Ποντιακό Ελληνισμό, αλλά για

όλο το γένος των Ελλήνων που έζησε

την τραγωδία με 353.000 νεκρούς από

τις οργές των Τούρκων. 101 χρόνια

μετά κανείς μας δεν λησμόνησε την

τουρκική θηριωδία, η οποία στοίχησε

ποταμούς αίματος και έναν ξεριζωμό

των Ελλήνων από τις πατρογονικές

τους εστίες. Η Ήπειρος και τα Γιάν-

νενα δέχτηκαν την προσφυγιά, η οποία

ξανάγινε πατρίδα για τους ξεριζωμέ-

νους. Εδώ βρήκαν την αποδοχή και την

θαλπωρή και μεγαλούργησαν μεταφέ-

ροντας τον μικρασιατικό πολιτισμό

τους. Όλοι οι Έλληνες σήμερα και

κάθε μέρα έχουμε την ιερή υποχρέωση

να θυμόμαστε εκείνα τα γεγονότα και

να μη λησμονούμε τις θυσίες. Η διατή-

ρηση της ιστορικής μνήμης είναι ο ελά-

χιστος φόρος τιμής. Αυτή η γενοκτονία

δεν αφορά μόνο τα θύματα εκείνης της

εποχής αλλά ολόκληρο τον κόσμο, έτσι

ώστε να μην υπάρξουν ανάλογα γεγο-

νότα στο μέλλον».

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Επι-

μελητηρίου Ιωαννίνων, Δημήτρης Δη-

μητρίου, αναφέρει: «Σήμερα τιμούμε

τη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πό-

ντου, θύματα του τουρκικού εθνικι-

σμού. Κανένας δεν ξεχνά, όλοι πάντα

θα θυμόμαστε αυτή τη μεγάλη εθνική

τραγωδία του Ποντιακού Ελληνισμού.

Όλοι μαζί έχουμε την ευθύνη να θυμί-

ζουμε και να απαιτούμε, την αναγνώ-

ριση της γενοκτονίας από όλες τις χώ-

ρες του κόσμου. Μια συγνώμη δεν

φτάνει, οι νεκροί περιμένουν…».

Οι βουλευτές

Το δικό της μήνυμα για την χθεσινή

ημέρα έστειλε η βουλευτής Ιωαννίνων,

Μερόπη Τζούφη.

Σε αυτό επισημαίνει και τα εξής: «Η

σημερινή «Ημέρα μνήμης για τη γενο-

κτονία των Ελλήνων του Πόντου» μας

δίνει αφορμή να αναλογιστούμε το

χρέος μας απέναντι στα θύματα και να

συνεχίσουμε τον αγώνα για τη διατή-

ρηση της ιστορικής μνήμης.

Χιλιάδες άνθρωποι, αναπόσπαστο

κομμάτι του Ελληνισμού, βρήκαν τον

θάνατο ή ξεριζώθηκαν, αφήνοντας

πίσω τους τα προγονικά εδάφη. Η

άφιξη των Ποντίων στην Ελλάδα συνο-

δεύτηκε από πολλές δυσκολίες και

αντιξοότητες. Ωστόσο, οι Πόντιοι πρό-

σφυγες κατάφεραν να μεταφέρουν την

πολιτισμική τους ταυτότητα, την ιστο-

ρία, τα ήθη και έθιμα, τις αξίες, τον

χορό και το τραγούδι. Με την εργατι-

κότητα και τη δύναμη της ψυχής τους

κατάφεραν να ενταχθούν στην ελλη-

νική κοινωνία και να συμβάλουν τα μέ-

γιστα στην ανάπτυξη και την πρόοδο

της Ελλάδας σε οικονομικό, πολιτι-

στικό και κοινωνικό επίπεδο. Η 19η

Μαΐου είναι μια μέρα που μας υπενθυ-

μίζει πως πρέπει να στεκόμαστε απέ-

ναντι σε κάθε έγκλημα κατά της αν-

θρωπότητας. Πως πρέπει να μελε-

τούμε την ιστορία, να τιμούμε τα γεγο-

νότα, να διατηρούμε τους δεσμούς με

το παρελθόν ώστε να αντιμετωπίζουμε

με νηφαλιότητα τις προκλήσεις του

μέλλοντος».

Με τη σειρά η βουλευτής Άρτας,

Όλγα Γεροβασίλη, επισημαίνει και τα

εξής: «Η γενοκτονία των Ποντίων αδελ-

φών μας στο όνομα της δήθεν "εθνικής

καθαρότητας" αποκαλύπτει το πόσο

εγκληματική μπορεί να σταθεί μία τέ-

τοια προσέγγιση. 101 χρόνια μετά από

τον ξεριζωμό του ποντιακού ελληνι-

σμού, ανάλογες πληγές στο σώμα της

ανθρωπότητας συνεχίζουν να αιμορ-

ραγούν. Μέσα από αυτή την κατα-

στροφή, εκατοντάδες Έλληνες Πόντιοι

έφτασαν και στην περιοχή της Άρτας,

φέρνοντας με τη δουλειά, τις γνώσεις

και την πολιτιστική τους κληρονομιά,

νέα πνοή και νέες προοπτικές. Σήμερα,

θυμόμαστε την τραγωδία των προγό-

νων μας αλλά και τον αγώνα τους που

γέννησε μια ανανεωμένη, δυνατότερη

και πιο δημιουργική κοινωνία».

Ο Δήμος Αρταίων

Τέλος, Τιμώντας τα θύματα του Πο-

ντιακού Ελληνισμού ο Δήμαρχος Αρ-

ταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, σε μή-

νυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων, τα

εξής:

«Ημέρα Μνήμης η σημερινή για την

Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Με τον άδικο, μαρτυρικό και σκληρό

αφανισμό του Ποντιακού Ελληνισμού,

είναι μια μαύρη επέτειος για κάθε άν-

θρωπο που πιστεύει στα ιδανικά της

ελευθερίας, της δικαιοσύνης, στο δι-

καίωμα για πατρίδα. Είναι μία μαύρη

επέτειος, που μαρτυρά σε όλο τον κό-

σμο ότι οι θηριωδίες δεν πρέπει να ξε-

χνιούνται. Όχι για να γίνουν αντικεί-

μενο εκδίκησης, αλλά για να κρατούν

ζωντανή την ιστορική μας συνείδηση

και μαζί να κρατούν ζωντανή την ελ-

πίδα αυτού του κόσμου να γίνεται κα-

λύτερος».

Στην συνέχεια, ο Δήμαρχος Αρταίων

Χρήστος Τσιρογιάννης, ο Πρόεδρος

της Κοινότητας Βίγλας, Κωνσταντίνος

Κούτας, ο Πρόεδρος του Ποντιακού

Συλλόγου Βίγλας, «Οι Πρόσφυγες»

Χρήστος Αβραμίδης, παρευρέθησαν

και στην επιμνημόσυνη δέηση που τε-

λέστηκε στη μνήμη των θυμάτων της

Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνι-

σμού, στο χώρο του Μνημείου, στην Βί-

γλα Άρτας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε λιτά και

χωρίς κόσμο, καθώς και η παρουσία

των επισήμων ήταν περιορισμένη εξαι-

τίας των περιοριστικών μέτρων που

ισχύουν λόγω της πανδημίας του

Covid-19.

Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας