Μαϊ
21

ΟΔΟΣ ΝΙΑΡΧΟΥ - Προ των πυλών τα έργα και στις απαλλοτριωμένες ιδιοκτησίες
Εκτύπωση

Το έργο της κατασκευής της οδού Νιάρχου ξεκίνησε από τον κόμβο στο Στρατόπεδο Βελισσαρίου και σύμφωνα με

χθεσινή, επίσημη, ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρου Καχριμάνη, τις επόμενες ημέρες, η ανάδοχος εταιρία θα επέμβει και σε απαλλοτριωμένες παρόδιες εκτάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύ-

θυνση Τεχνικών Έργων της Πε-

ριφέρειας Ηπείρου, ενημερώνει

τους ιδιοκτήτες πως πρέπει να

συνεργαστούν με το προσω-

πικό της αναδόχου εταιρείας

«Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ»

και της Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων ώστε να μη παρακω-

λυθεί η ομαλή εξέλιξη των ερ-

γασιών.

Επισημαίνεται ότι σε περί-

πτωση που παρατηρηθούν

περιστατικά παρεμπόδισης

θα εφαρμοστούν τα αναφε-

ρόμενα στην απόφαση

279/2018 του Μονομελούς

Εφετείου Ιωαννίνων και των

διατάξεων του Ν. 2882/2001.

Ειδικότερα, θα τους επιδοθεί

έγγραφη πρόσκληση για πα-

ράδοση των απαλλοτριούμε-

νων τμημάτων των ακινήτων

τους και εντός 10 ημερών

υποχρεούνται να αφεθούν

ελεύθερα.

Οι ιδιοκτήτες ενημερώνο-

νται επίσης ότι οι λοιπές προ-

βλεπόμενες διαδικασίες

προσδιορισμού προσωρινών

τιμών μονάδων (Μονομελές

Εφετείο) και Οριστικών Τιμών

Μονάδος (Τριμελές Εφετείο)

θα ακολουθηθούν κανονικά

για την διεκδίκηση τυχόν δι-

καιωμάτων από τους θιγόμε-

νους ιδιοκτήτες.

Η δικάσιμος για τον προσω-

ρινό προσδιορισμό Τιμών Μο-

νάδος που ήταν προγραμματι-

σμένη για τις 18 Μαρτίου στο

Μονομελές Εφετείο αναβλή-

θηκε λόγω των περιοριστικών

μέτρων πρόληψης του κορω-

νοϊού και αναμένεται ο ορισμός

νέας ημερομηνίας.

Μεταφορά

δικτύων ΔΕΥΑΙ

Εν τω μεταξύ από την Ειδική

Υπηρεσία Διαχείρισης του Επι-

χειρησιακού Προγράμματος

«Ήπειρος 2014-2020» διατυ-

πώθηκε προς την Περιφέρεια η

σύμφωνη γνώμη για τη διακή-

ρυξη του έργου μεταφοράς των

δικτύων της ΔΕΥΑΙ για την κα-

τασκευή της οδού Νιάρχου, με

ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνι-

σμό.

Ο προϋπολογισμός, μετά τη

σύνταξη της οριστικής μελέτης

και την έγκρισή της από τη

ΔΕΥΑΙ, ανέρχεται σε

2.129.032,26 ευρώ χωρίς

Φ.Π.Α..