ΑΑΔΕ -Προ των πυλών ο «μεγάλος αδελφός»

Ανεβάζει ταχύτητα η ΑΑΔΕ όσον αφορά την υλοποίηση και επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων, με τη δημιουργία μιας ακόμη νέας διεύθυνσης που θα παρακολουθεί βήμα – βήμα κάθε μήνα την πορεία των ελέγχων, αλλά και την απόδοση των ελεγκτών.

Από τις 20 Μαΐου, αντί της 20ής Απριλίου, αναλαμβάνει τελικά ρόλο η νέα Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΓΔΣΣ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που θα εποπτεύει την πιστή εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων για την εκπλήρωση όλων των στόχων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη νέα υπηρεσία θα ανήκει η μελέτη νέων αναπτυξιακών και επιχειρηματικών μοντέλων, ενώ θα είναι υπεύθυνη για τη χαρτογράφηση και τη συγκριτική ανάλυση των διαχρονικών τάσεων και αναδυόμενων ζητημάτων σε θέματα σχετικά με τα έσοδα, τη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και το λαθρεμπόριο, σε συνεργασία πάντα με τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προσδιορισμού Φορολογικού Κενού (ΔΟΜΠΦΚ).

Στο πλαίσιο αυτό θα προχωρά άμεσα, όταν απαιτείται, στην κατάρτιση και την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΑΔΕ, καθώς και στον συντονισμό της δράσης όλων των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των επιχειρησιακών τους σχεδίων, καθώς και άλλων εξειδικευμένων σχεδίων, με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ και η αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και λοιπών πόρων.

Η ΓΔΣΣ θα παρακολουθεί βήμα – βήμα την επίτευξη όλων των στόχων, ενώ θα προχωρά στη σύνταξη:

α) μηνιαίων εκθέσεων, με την κατάλληλη τεκμηρίωση, για την παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΑΔΕ και η έγκαιρη υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων,

β) περιοδικών, έκτακτων και ειδικών εκθέσεων απολογισμού και προόδου των αποτελεσμάτων λειτουργίας της ΑΑΔΕ, οι οποίες θα υποβάλλονται στον διοικητή της, καθώς και στην υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και την επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών και

γ) της ετήσιας έκθεσης απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της ΑΑΔΕ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΓΔΣΣ) θα είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι:

(α) η χάραξη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και η μέριμνα για τον συντονισμό της δράσης των υπηρεσιών της και την καθοδήγηση αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και η επιτυχής εκπλήρωση των συνολικών στόχων και σκοπών της.

(β) ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων και του χαρτοφυλακίου έργων αυτής (project management), σύμφωνα με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ.

(γ) η εκπόνηση οικονομετρικών μελετών, εκτιμήσεων φορολογικών εσόδων και προσδιορισμού του φορολογικού κενού, για την υποστήριξη του έργου της ΑΑΔΕ.